Opodatkowanie usługi nadzoru nad montażem reklamy świetlnej

Pytanie: Wykonanie usługi nadzoru nad montażem na nieruchomości położonej w Chile. Jesteśmy firmą produkcyjną. Produkujemy reklamy świetlne. Otrzymaliśmy zlecenie z naszej firmy matki (naszego 100% udziałowca) wykonania nadzoru nad montażem reklamy świetlnej pewnej marki samochodowej w Santiago de Chile. W jaki sposób opodatkować i udokumentować taką transakcję? Czy powinniśmy wystawić fakturę NP na naszą firmę matkę wg zasad ogólnych zg z art. 28b ustawy o VAT, czy tez stosować zasady szczególne - opodatkowanie wg miejsca położenia nieruchomości art. 28e ustawy o VAT?

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytania zależą w mojej ocenie od tego czy montowana reklama świetlna będzie po zamontowaniu stanowiła część składową nieruchomości.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656 z późn. zm.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że zasadą obowiązującą przy świadczeniu usług na rzecz podatników jest, że miejscem świadczenia usług tych usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 u.p.t.u.). Od zasady tej istnieje szereg wyjątków, w tym wyjątek dotyczący usług związanych z nieruchomościami – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości (zob. art. 28e u.p.t.u.). 

Jak przy tym wskazuje art. 31a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm.) – dalej nazywanego rozporządzeniem 282/2011, usługi związane z nieruchomościami obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach:

  • gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;
  • gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Z kolejnych przepisów wynika przy tym, że usługami związanymi z nieruchomościami są w szczególności, między innymi, usługi instalacji lub montażu maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość (zob. 31a ust. 2 lit. m rozporządzenia 282/2011) oraz świadczenie usług nadzoru budowlanego lub ochrony na miejscu (zob. 31a ust. 2 lit. b rozporządzenia 282/2011).

W świetle powyższego odpowiedzi na pytania zależą w mojej ocenie od tego czy montowana reklama świetlna będzie po zamontowaniu stanowiła część składową nieruchomości. Jeżeli tak, usługę nadzoru nad jej montażem należy według mnie uznać za usługę związaną z nieruchomością, a więc usługę, której miejsce świadczenia – na podstawie art. 28e u.p.t.u. – znajduje się na terytorium Chile. Oznaczałoby to, że świadczenie tej usługi należy udokumentować fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.), którą to fakturę należy wykazać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W przeciwnym razie usługę nadzoru nad montażem przedmiotowej reklamy nie stanowi według mnie usługi związanej z nieruchomością, a w konsekwencji miejscem jej świadczenia jest – na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u. – miejsce siedziby Państwa firmy-matki (zakładając, że nie nabyła ona przedmiotowej usługi poprzez stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące się poza państwem jej siedziby). Jeżeli siedziba ta znajduje się poza terytorium kraju, świadczenie przedmiotowej usługi należałoby – podobnie jak we wcześniejszym przypadku – udokumentować fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.), którą to fakturę należy wykazać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K (a jeżeli jest to firma z innego państwa członkowskiego – również w poz. 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz w części E. informacji podsumowującej VAT-UE). Natomiast jeżeli jest to firma z siedzibą w Polsce, świadczenie tej usługi należałoby udokumentować fakturą z podatkiem VAT naliczonym według stawki 23% i wykazać ją w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 marca 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi