Opodatkowanie VAT sprzedaży samochodu nabytego na podstawie faktury VAT MARŻA

Pytanie: Spółka z o.o. zakupiła w październiku 2012 roku używany samochód osobowy od innej spółki z o.o. Spółka zaciągnęła kredyt na zakup samochodu. Sprzedawca wystawił fakturę VAT-marża. Spółka z o.o. chce sprzedać samochód w miesiącu kwietniu 2015 r. Czy przy sprzedaży samochodu musi naliczyć 23% podatku VAT? Czy powinna wystawić fakturę VAT marża? Jak zoptymalizować- korzystnie podatkowo - sprzedaż tego samochodu?

Odpowiedź:Najkorzystniejsze podatkowo będzie w przedstawionej sytuacji zastosowanie do dostawy (sprzedaży) samochodu procedury opodatkowania marży. Skorzystanie z tej możliwości pozwoli najprawdopodobniej spółce sprzedać samochód bez naliczania podatku VAT. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że w przeszłości (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r.) w przedstawionym stanie faktycznym spółka mogłaby do dostawy przedmiotowego samochodu zastosować zwolnienie od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Obecnie jednak – zakładając, że działalność spółki jest opodatkowana – jest to niemożliwe. Z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. otrzymał nowe brzmienie i obecnie zwalnia on od podatku tylko dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (o ile z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że art. 120 ust. 4 u.p.t.u. stanowi, iż w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Jest to tzw. procedura opodatkowania marży.

Teoretycznie warunkiem stosowania procedury marży do dostaw towarów (w tym samochodów) używanych jest ich nabycie w celu odsprzedaży. Warunek taki jest jednak niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji nie obowiązuje. Co istotne, możliwość stosowania omawianej procedury także do dostaw towarów, które nie zostały nabyte w celu odsprzedaży, potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 maja 2014 r. (ILPP2/443-212/14-2/AK) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 października 2014 r. (ITPP2/443-976/14/AP). W drugiej ze wskazanych interpretacji organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że „sprzedaż samochodu osobowego z majątku firmy zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży (bez możliwości odliczenia VAT) powinna być opodatkowana na zasadzie marży”.

A zatem w przedstawionej sytuacji spółka może skorzystać z procedury opodatkowania marży. Zastosowanie tej procedury spowoduje, że jeżeli spółka przedmiotowy samochód sprzeda za cenę niższą od ceny nabycia (co najprawdopodobniej będzie mieć miejsce) podatek VAT z tytułu dostawy (sprzedaży) tego samochodu nie wystąpi (natomiast w przypadku sprzedaży za cenę wyższą od ceny nabycia zastosowanie procedury marży spowoduje, że podatek VAT z tytułu dostawy tego samochodu wystąpi, lecz będzie znacznie niższy od podatku VAT obliczonego na zasadach ogólnych).  Co istotne, potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 października 2014 r. (IBPP2/443-778/14/JJ), w której czytamy, że „gdy samochód zostanie nabyty w systemie VAT marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, zakupiony przez Wnioskodawcę od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy - Wnioskodawcy przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Jeżeli kwota sprzedaży będzie niższa lub równa kwocie nabycia, to podstawa opodatkowania równa będzie 0,00 zł, a kwota podatku należnego przy sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie równa 0,00 zł”.

Najkorzystniejsze podatkowo będzie zatem opodatkowanie przez spółkę dostawy przedmiotowego samochodu według procedury marży (ale podkreślić należy, że nie ma  przeszkód, aby w przedstawionej sytuacji spółka dostawę samochodu jednak opodatkowała na zasadach ogólnych). Jeżeli dostawa taka będzie dokumentowana fakturą, faktura ta – w zakresie danych określonych przepisami art. 106e ust. 1 pkt 1-17 u.p.t.u. - powinna zawierać wyłącznie dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-8 i 15-17 u.p.t.u. (nie powinna zatem zawierać, między innymi, danych dotyczących stawki i kwoty podatku), a także wyrazy "procedura marży - towary używane”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi