Opodatkowanie VAT umowy o rozbiórkę budynków

Pytanie: Spółka z o.o. zawarła z Gminą umowę na rozbiórkę dwóch budynków. Z zapisów umowy wynika, iż Spółka z o.o. dokona rozbiórki celem pozyskania gruzu budowlanego powstałego w wyniku rozbiórki budynków. Spółka z o.o. posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Spółka z o.o. w związku z realizacją umowy poniosła koszty - wyburzenia sposobem minerskim, kruszenia gruzu, dokumentację wyburzeniową,od których odliczyła podatek VAT, natomiast po dokonaniu przetworzenia odpadu zużyła do wykonania innego zlecenia na wykonanie podbudowy dróg, z tego tytułu Spółka z o.o. wystawiła faktury sprzedaży na wykonane podbudowy drogowe opodatkowane VAT. Czy na gruncie podatku VAT opisana czynność pozyskania gruzu powinna podlegać osobno podatkowi VAT?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji nie tyle opodatkowaniu podatkiem VAT (w spółce) podlegała czynność pozyskania gruzu, co opodatkowaniu podatkiem VAT podlegała wykonana przez spółkę usługa rozbiórki budynku. Podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia tej usługi stanowiła wartość pozyskanego gruzu.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić pragnę, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.). O odpłatności świadczenia usług można mówić wtedy, gdy dokonywane są za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to niekoniecznie musi być jednak określone w pieniądzu. Wynagrodzenie może być, między innymi, określone w naturze.

W świetle powyższego uznać należy, że w przedstawionej sytuacji spółka wykonała na rzecz Gminy odpłatną usługę rozbiórki budynków, z tytułu wykonania której wynagrodzeniem był pozyskany z rozbiórki gruz. Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie orzeczenia dotyczące skutków obniżania (ale nie do zera) wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług rozbiórkowych właśnie o wartość pozyskiwanego z rozbiórki gruzu (zob. przykładowo wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2014 r. – I SA/Bk 227/14, wyrok NSA z dnia 14 marca 2016 r. - I FSK 1542/14 czy wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 września 2016 r. - I SA/Lu 226/16).

A zatem w przedstawionej sytuacji nie tyle opodatkowaniu podatkiem VAT (w spółce) podlegała czynność pozyskania gruzu, co opodatkowaniu podatkiem VAT podlegała wykonana przez spółkę usługa rozbiórki budynku. Podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia tej usługi stanowiła wartość pozyskanego gruzu.

Z kolei Gmina dokonała w przedstawionej sytuacji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy gruzu. Podstawę opodatkowania tej dostawy stanowiła wartość wykonanej przez spółkę usługi rozbiórkowej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 15 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi