Opodatkowanie VAT usług spedycyjnych świadczonych dla polskich klientów

Pytanie: Jesteśmy firma spedycyjną. Korzystamy z przewoźników z rożnych polskich firm od których otrzymujemy faktury za transport. My wystawiamy faktury na klientów plskich tytułem USŁUGA SPEDYCYJNA. Spotkałam się ze stanowiskiem, że zasady opodatkowania usługi spedycyjnej powinny być traktowane na zasadach ogólnych i wystawiając wszystkie faktury na klientów polskich powinna być zawsze stawka 23%? A co w sytuacji gdy przewoźnik wiózł towar z Polski do Monako (Monako nie jest w Unii) i orzynałam fakturę ze stawką 0%? Z jaką stawka mam obciążyć klienta za usługę spedycyjną na tej trasie? Czy na zasadach ogólnych 23%? W końcu nie jesteśmy przewoźnikiem, tylko spedycją.

Odpowiedź: Nie zawsze usługi spedycyjne świadczone dla polskich klientów są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Jest tak tylko w przypadku usług spedycji dotyczących przewozu na trasach krajowych i wewnątrzunijnych (z wyłączeniem usług świadczonych dla stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej polskich podatników, które znajdują się poza terytorium Polski). Księstwo Monako dla celów VAT traktuje się jako terytorium Francji, a w konsekwencji Unii Europejskiej. W konsekwencji świadczenie dla polskiego nabywcy usługi spedycji na trasie Polska-Monako jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% i tę właśnie stawkę należy zastosować na fakturze dokumentującej wykonaną usługę spedycji. Jest tak niezależnie od treści otrzymanej faktury za transport.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656 z późn. zm.).

Przepisy powyższe nie przewidują szczególnego sposobu ustalania miejsca świadczenia usług spedycyjnych, a w konsekwencji miejsce świadczenia tych usług na rzecz podatników ustala się na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u. (co potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2011 r. - ITPP2/443-1429/11/RS czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lutego 2012 r. - IBPP3/443-1210/11/PK). Powoduje to, że miejsce świadczenia usług spedycyjnych na rzecz polskich podatników znajduje się najczęściej na terytorium kraju (jest tak, gdyż z art. 28b ust. 1 u.p.t.u. wynika zasada, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej), a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Wyjaśnić przy tym pragnę, że świadczenie usług spedycyjnych jest, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Według stawki 0% opodatkowane są tylko usługi spedycyjne będące usługami transportu międzynarodowego (zob. art. 83 ust. 1 pkt 23 u.p.t.u. w zw. z art. 83 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 83 ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.), tj. dotyczące przewozu lub innego sposobu przemieszczania towarów:

  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

W świetle powyższego nie zawsze usługi spedycyjne świadczone dla polskich klientów są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Jest tak tylko w przypadku usług spedycji dotyczących przewozu na trasach krajowych i wewnątrzunijnych (z wyłączeniem usług świadczonych dla stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej polskich podatników, które znajdują się poza terytorium Polski; miejsce świadczenia takich usług znajduje się bowiem poza terytorium Polski – zob. art. 28b ust. 2 u.p.t.u.).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że Księstwo Monako dla celów VAT traktuje się jako terytorium Francji, a w konsekwencji Unii Europejskiej (zob. art. 2 pkt 3 lit. a u.p.t.u.). W konsekwencji świadczenie dla polskiego nabywcy usługi spedycji na trasie Polska-Monako jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% i tę właśnie stawkę należy zastosować na fakturze dokumentującej wykonaną usługę spedycji. Jest tak niezależnie od treści otrzymanej faktury za transport.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 6 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi