Opodatkowanie VAT usług tłumaczeń wykonywanych dla zagranicznej firmy

Pytanie:

Jestem podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności świadczę usługi tłumacza. Usługę wykonuję w Polsce zaś tłumaczenie wysyłam do usługobiorcy który swoją siedzibę i miejsce działalności ma w USA. Jakie obowiązki podatkowe ciążą na mnie w zakresie podatku VAT.

Odpowiedź:

Świadczenie wskazanych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Ich świadczenie powinien Pan zatem wykazywać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D oraz – jeżeli usługobiorca jest podatnikiem (w uproszczeniu – firmą) – dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku. Również faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku powinien Pan wystawiać na żądanie usługobiorcy niebędącego podatnikiem. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie:

Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656).

W świetle tych przepisów miejsce świadczenia usług tłumaczeń, o których mowa, znajduje się na terytorium USA (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u. albo na podstawie art. 28l pkt 3 u.p.t.u.), a więc poza terytorium Polski. Świadczenie tych usług nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Ich świadczenie powinien Pan zatem wykazywać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D oraz – jeżeli usługobiorca jest podatnikiem (w uproszczeniu – firmą) – dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 106b pkt 2 lit. b u.p.t.u.). Również faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku powinien Pan wystawiać na żądanie usługobiorcy niebędącego podatnikiem (zob. art. 106b ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.). Na wystawianych fakturach ze względów profilaktycznych warto, aby umieszczał Pan adnotację „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.). Obowiązek wykazania świadczenia przedmiotowych usług w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (oraz związany z tym obowiązek wykazania ich w prowadzonej ewidencji VAT) oraz obowiązek wystawiania faktur, o których mowa, są w przedstawionej sytuacji Pańskimi jedynymi obowiązkami na gruncie VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 23 marca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi