Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów świadczonej dla niepodatnika

Pytanie: Transport towarów wykonywany na rzecz niepodatnika, który rozpoczyna się i kończy na terytorium dwóch różnych państw członkowskich tu Wegry-Malta i Belgia-Polska, czy to oznacza że miejsce ich opodatkowania to odpowiednio Węgry i Belgia? Czy polski przewoźnik musi się zarejestrować w tych ww. dwóch państwach na potrzeby VAT? Czy o ile się zarejestruje w tych ww. państwach to może wystawić fakturę z "NP" Czy gdyby się nie zarejestrował a wystawi fakturę ze stawką 23% VAT to przecież US polski nie ucierpi na tym fakcie?

Odpowiedź: Miejsce świadczenia na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem usługi transportu towarów na trasie Węgry-Malta znajduje się w całości na terytorium Węgier, zaś usługi miejsce świadczenia na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem usługi transportu towarów na trasie Belgia-Polska znajduje się w całości na terytorium Węgier. Świadczenie tych usług podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT (z punktu widzenia przepisów polskich i unijnych, a zapewne również z punktu widzenia przepisów węgierskich, maltańskich oraz belgijskich) wyłącznie, odpowiednio, na Węgrzech oraz w Belgii.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1686).

Z przepisów tych wynika, że miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest, co do zasady, miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (zob. art. 28f ust. 2 u.p.t.u.). Jednakże miejscem świadczenia usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (zob. art. 28f ust. 3 u.p.t.u.).

Oznacza to, przykładowo, że miejsce świadczenia na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem usługi transportu towarów na trasie Węgry-Malta znajduje się w całości na terytorium Węgier, zaś usługi miejsce świadczenia na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem usługi transportu towarów na trasie Belgia-Polska znajduje się w całości na terytorium Węgier. Świadczenie tych usług podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT (z punktu widzenia przepisów polskich i unijnych, a zapewne również z punktu widzenia przepisów węgierskich, maltańskich oraz belgijskich) wyłącznie, odpowiednio, na Węgrzech oraz w Belgii.

Najprawdopodobniej oznacza to, że na polskim podatniku świadczącym takie usługi ciąży obowiązek rejestracji VAT w tych państwach (najprawdopodobniej, gdyż zależy to od treści przepisów węgierskich i belgijskich, a nie polskich), jak również że do świadczenia tych usług nie mają zastosowania polskie przepisy o wystawianiu faktur (zob. art. 106a pkt 2 u.p.t.u.), lecz, odpowiednio, przepisy węgierskie i belgijskie.

Jeżeli mimo to podatnik nie zarejestruje się jako podatnik VAT na Węgrzech oraz w Belgii, naruszy tym przepisy węgierskie i belgijskie, a nie polskie. W konsekwencji w Polsce nic mu z tego tytułu nie grozi. Podatnikowi w Polsce nie grozi również nic w związku z udokumentowaniem wskazanych usług polskimi fakturami ze stawką „NP” czy ze stawką 23% (oczywiście w tym drugim przypadku o ile rozliczy wykazane na tych fakturach kwoty podatku).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 marca 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi