Opodatkowanie zakupu towaru na Słowacji dla polskiego oddziału holenderskiej firmy

Pytanie: Polska Spółka otrzymała zamówienie na towar handlowy od firmy holenderskiej. Towar zakupiony zostanie na Słowacji i przywieziony do oddziału firmy holenderskiej, który mieści się w Polsce. Transportem zajmuje się polska firma, która odbiera towar na Słowacji i przywozi go do oddziału nabywcy w Polsce. Jak prawidłowo należy rozliczyć nabycie i sprzedaż towaru przez polską Spółkę?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji polska spółka jest obowiązana rozpoznać w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego towaru od firmy słowackiej, zaś dostawa towaru dokonywana przez polską spółkę z o.o. dla firmy holenderskiej (jej polskiego oddziału) stanowi krajową dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce na zasadach ogólnych.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Są to tzw. dostawy łańcuchowe. Zakładam, że taki właśnie charakter mieć będą dostawy towarów dokonywane w ramach wskazanej w treści pytania transakcji.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że sposób ustalania miejsca świadczenia dostaw łańcuchowych regulują przepisy art. 22 ust. 2 i 3 u.p.t.u. Z przepisów tych wynika, że wysyłka lub transport towaru w ramach dostawy łańcuchowej zawsze przyporządkowane są jednej tylko dostawie (przy czym jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie). Tylko zatem jedna dostawa realizowana w ramach dostawy łańcuchowej ma charakter ruchomy, zaś pozostałe są dostawami towarów niewysyłanych ani nietransportowanych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2013 r. – ILPP4/443-417/13-2/ISN), które uważa się za dokonane:

  • w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu – w przypadku dostaw, które poprzedzają wysyłkę lub transport towarów (zob. art. 22 ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.),
  • w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów – w przypadku dostaw, które następują po wysyłce lub transporcie towarów (zob. art. 22 ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze zauważyć należy, że w przedstawionej sytuacji organizatorem transportu jest polska spółka, jak również zapewne dopiero na terytorium Polski dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel pomiędzy spółką polską i firmą holenderską (jej polskim oddziałem). W tej sytuacji transport przedmiotowego towaru przyporządkować należy dostawie dokonywanej na rzecz polskiej spółki (zob. przykładowo wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 grudnia 2016 r. - I SA/Kr 704/16). Prowadzi to do wniosku, że dostawą ruchomą jest w przedstawionej sytuacji dostawa towarów dokonana przez słowackiego dostawcę na rzecz polskiej spółki, a w konsekwencji:

  • polska spółka jest obowiązana rozpoznać w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego towaru od firmy słowackiej,
  • dostawa towaru dokonywana przez polską spółkę z o.o. dla firmy holenderskiej (jej polskiego oddziału) stanowi krajową dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce na zasadach ogólnych.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 marca 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi