Ostatnia deklaracja VAT-7 składana dla przejmowanej spółki

Pytanie: W jaki sposób i w jakich terminach spółka przejmowana w wyniku łączenia się spółek powinna złożyć ostatnią deklarację VAT- 7 oraz wniosek o wykreślenie z podatników VAT (VAT-Z)? Aktualnie trwa w KRS procedura zmierzająca do połączenia Spółek. W wyniku tego połączenia nasza spółka z o.o. zostanie przejęta przez inną spółkę (podmiot zagraniczny - jest to tzw. "fuzja transgraniczna") i w konsekwencji wykreślona z KRS. Zakładamy, że wykreślenie nastąpi w połowie marca 2016 roku. W takim przypadku proszę o informację kiedy i w jakiej kolejności należy złożyć deklarację VAT-7 za marzec 2016 oraz wniosek VAT-Z?


Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka przejmująca powinna najpierw złożyć zgłoszenie VAT-Z za spółkę przejętą (najlepiej w dniu przejęcia), a następnie deklarację VAT-7 za marzec2016 r. (w standardowym terminie 25 kwietnia 2016 r.).

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) – dalej k.s.h., spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi (w tym drugim przypadku - z zastrzeżeniem, że spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną). Jedną z metod połączenia jest – zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.sh. - przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Mając to na uwadze wskazać należy, że art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., stanowi, iż jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu przepisu połączenie się spółek przez przejęcie skutkuje obowiązkiem złożenia przez spółkę przejmującą zgłoszenia VAT-Z za spółkę przejętą (spółka przejmująca jest bowiem następcą podatkowym spółki przejętej – zob. art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 613 z późn. zm.). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2010 r. (ILPP1/443-1362/09-9/BP), „zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zgłoszenie VAT-Z) składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. a zatem zasadniczo to spółka przejmowana składa w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgłoszenie zaprzestania działalności. w opinii tut. Organu, w imieniu spółki przejmowanej zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, jako sukcesor praw i obowiązków może także sporządzić spółka przejmująca. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa podatkowego, spółka przejmująca (…) składa formularz VAT-Z w imieniu podmiotu przejmowanego”.

Spółka przejmująca jest również w przypadku, o którym mowa, obowiązana do złożenia ostatniej deklaracji VAT za spółkę przejętą. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2013 r. (ITPP1/443-1301/12/MN), „w przypadku połączenia się podmiotów gospodarczych, odrębne deklaracje podatkowe za ostatni okres działalności podmiotów przejmowanych powinny zostać złożone przez podmiot przejmujący (Wnioskodawcę) do właściwych miejscowo urzędów skarbowych dla podmiotów przejmowanych. Deklaracje te winny zawierać dane podmiotów przejmowanych oraz zostać podpisane przez Wnioskodawcę będącym następcą prawnym. W konsekwencji należy uznać, iż deklaracje podatkowe VAT-7 za ostatni okres działalności spółek przejmowanych powinny zostać złożone w urzędach skarbowych właściwych dla tych podmiotów, przy czym dane zawarte w deklaracjach powinny wskazywać na podmioty przejmowane, natomiast sama deklaracja powinna być podpisana przez podmiot przejmujący”.

A zatem w przedstawionej sytuacji spółka przejmująca obowiązana będzie do złożenia za spółkę przejętą zgłoszenia VAT-Z oraz deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r. Wskazać przy tym należy, że w u.p.t.u. nie jest określony termin dokonywania zgłoszenia VAT-Z, jednak we wzorze tego zgłoszenia znajduje się informacja, że zgłoszenie należy złożyć w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Termin ten co prawda ma charakter terminu instrukcyjnego (skoro w u.p.t.u. nie ma o nim mowa, a jednocześnie nie ma upoważnienia do określenia tego terminu przez Ministra Finansów), jednak ze względów profilaktycznych warto go dochowywać. A zatem w przedstawionej sytuacji spółka przejmująca powinna najpierw złożyć zgłoszenie VAT-Z za spółkę przejętą (najlepiej w dniu przejęcia), a następnie deklarację VAT-7 za marzec 2016 r. (w standardowym terminie 25 kwietnia 2016 r.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 lutego 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi