Otrzymanie faktury dotyczącej WNT z opóźnieniem

Pytanie: Faktura VAT WNT otrzymana z opóźnieniem Dostawca z Niemiec wystawił fakturę WNT z datą 11 sierpnia 2023 r., którą otrzymaliśmy w dniu 24 października 2023 r. (dostawa towaru w sierpniu). Z jaką datą powinien być rozliczony VAT naliczony i należny? Czy można fakturę uwzględnić na bieżąco czy należy dokonać korekty VAT w miesiącu sierpniu?

Odpowiedź: Przedmiotowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinno zatem zostać przez Państwa rozpoznane wstecznie, tj. w drodze korekty pliku JPK_VAT za sierpień 2023 r. (nie jest dopuszczalne rozpoznanie go na bieżąco).

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

Zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów określają przepisy art. 20 ust. 5-9 u.p.t.u. Najważniejszym (bo mającym najczęściej zastosowanie) z tych przepisów jest art. 20 ust. 5 u.p.t.u. stanowiący, że w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przedstawionej sytuacji dostawca wystawił fakturę w dniu 11 sierpnia 2023 r. W konsekwencji – zakładając, że dostawa towarów, której dotyczy ta faktura, nie została dokonana wcześniej niż 1 lipca 2023 r. – obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał tego właśnie dnia. Przedmiotowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinno zatem zostać przez Państwa rozpoznane wstecznie, tj. w drodze korekty pliku JPK_VAT za sierpień 2023 r. (zarówno w zakresie podatku należnego, jak i podatku naliczonego).

Jest tak mimo, że fakturę otrzymaliście Państwo od niemieckiego dostawcy z opóźnieniem. Z obowiązujących przepisów nie wynika, aby była to okoliczność wpływająca na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy rozpoznania podatku należnego z tego tytułu. W szczególności okoliczność ta nie uzasadnia rozpoznawania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na bieżąco.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 października 2023 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi