Otrzymanie faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

Pytanie: Kiedy spółka powinna ująć fakturę korygującą na zwrot towaru w procedurze odwrotnego obciążenia, gdy fakturę otrzymała z opóźnieniem (faktura korygująca wystawiona w lipcu, otrzymana w sierpniu - po dniu złożenia deklaracji VAT-7 za lipiec)? Czy faktury wewnętrzne należy wystawić w lipcu i robić korektę deklaracji VAT-7, czy na bieżąco w sierpniu, w momencie otrzymania?

Odpowiedź: Korekta będąca konsekwencją zwrotu towarów powinna zostać przez spółkę rozliczona w drodze korekty deklaracji VAT-7 za lipiec.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że nie ma odrębnych przepisów regulujących kwestie ustalania podstawy opodatkowania czynności, dla których podatnikami – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – są nabywcy czy sposób rozliczania przez takich nabywców korekt. W konsekwencji obowiązują w tym zakresie zasady ogólne.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że obowiązującą na gruncie VAT zasadą jest, iż korekty rozlicza się w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny korekty (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 25 listopada 2011 r. – I FSK 50/11 czy wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r. – I FSK 850/11). Od zasady tej istnieją wyjątki (najważniejszy z nich ma miejsce w przypadkach, gdy dla rozliczania faktur korygujących przez sprzedawców wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę), lecz żaden z nich nie ma zastosowania do nabywców towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. W konsekwencji – jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2016 r. (1061-IPTPP3.4512.225.2016.2.MJ) – „w przypadku otrzymania faktury korygującej dokumentującej zmianę podstawy opodatkowania, do której doszło w wyniku zdarzenia, które miało miejsce w momencie wystawienia faktury pierwotnej winien rozliczyć korektę w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu pierwotnej transakcji. Natomiast w przypadku otrzymania faktury korygującej dokumentującej zmianę podstawy opodatkowania, do której doszło w wyniku zdarzenia zaistniałego po dokonaniu dostawy towaru, Wnioskodawca korekty rozliczenia winien dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym miało miejsce to zdarzenie”.

W przedstawionej sytuacji przyczyną korekty jest zwrot towarów, który nastąpił – jak zdaje się wynikać z treści pytania – w lipcu. W konsekwencji korekta będąca konsekwencją dokonania tego zwrotu powinna zostać ujęta w drodze korekty deklaracji VAT-7 za lipiec. Jest tak mimo, że faktura korygująca została przez spółkę otrzymana dopiero w sierpniu.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują wystawiania faktur wewnętrznych, a w konsekwencji nie regulują zasad ich wystawiania. Nie jest w tej sytuacji możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie o termin wystawienia takich faktur.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 29 września 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi