Otrzymanie faktury korygującej dotyczącej zakupu objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

Pytanie: Firma często robi zakupy materiałów z odwrotnym obciążeniem. W miesiącu dostawy towarów wykazuje vat naliczony i należny. Kiedy spółka ma wykazać vat naliczony i należny z korekt przy: zwrocie towarów, zmianie asortymentu, udzieleniu rabatów, reklamacji. Wszystkie korekty zmniejszają wartość faktury pierwotnej. Czy poprawnie jest wykazać VAT naliczony i należny w momencie wystawienia korekty?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytania zależy od przyjęcia jednego z tych trzech stanowisk. Dominujące w wyjaśnieniach organów podatkowych jest stanowisko, że korekty – zarówno w zakresie podatku należnego, jak i naliczonego - należy w przedstawionych przypadkach rozliczać w okresach rozliczeniowych otrzymywania faktur korygujących.

Uzasadnienie: Nie ma odrębnych przepisów regulujących kwestie ustalania podstawy opodatkowania czynności, dla których podatnikami – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – są nabywcy czy sposób rozliczania przez takich nabywców korekt. W konsekwencji obowiązują w tym zakresie zasady ogólne.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że obowiązującą na gruncie VAT zasadą jest, iż korekty rozlicza się w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny korekty (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 25 listopada 2011 r. – I FSK 50/11 czy wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r. – I FSK 850/11). Od zasady tej istnieją wyjątki (najważniejszy z nich ma miejsce w przypadkach, gdy dla rozliczania faktur korygujących przez sprzedawców wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę), lecz żaden z nich nie ma zastosowania do nabywców towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Powoduje to, że otrzymywane przez nabywców takich towarów i usług faktury korygujące wystawiane w związku z błędami istniejącymi od początku powinny być przez nich rozliczane wstecznie, tj. w drodze korekty deklaracji VAT złożonych za okresy rozliczeniowe powstania obowiązku podatkowego. Natomiast pozostałe faktury korygujące powinny być przez nich rozliczane na bieżąco, przy czym spotkać się można z trzema stanowiskami odnośnie właściwych w takich przypadkach okresów rozliczeniowych, a mianowicie że właściwe są:

  • okresy rozliczenie powstawania przyczyny korekty (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2016 r. - 1061-IPTPP3.4512.225.2016.2.MJ),
  • okresy rozliczeniowe wystawiania faktur korygujących,
  • okresy rozliczania otrzymywania faktur korygujących (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 marca 2016 r. - IPTPP1/443-879/14-4/MW), interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 grudnia 2014 r. - IBPP 1/443-926/14/LSz, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2015 r. - IPPP3/443-1089/14-2/KT czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2016 r. - ITPP3/4512-282/16-2/AT).

A zatem odpowiedź na pytania zależy od przyjęcia jednego z tych trzech stanowisk (w mojej ocenie prawidłowe jest pierwsze z nich). Dominujące w wyjaśnieniach organów podatkowych jest stanowisko, że korekty – zarówno w zakresie podatku należnego, jak i naliczonego - należy w przedstawionych przypadkach rozliczać w okresach rozliczeniowych otrzymywania faktur korygujących.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 9 listopada 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi