Otrzymanie faktury z podatkiem VAT dotyczącej usługi opodatkowanej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Pytanie: Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta fakturę wystawioną z 23% VAT, ale wiemy, że faktura ta jest błędnie wystawiona, ponieważ powinna zostać wystawiona jako odwrotne obciążenie (zgodnie z załącznikiem nr 14 do ustawy). Czy mamy prawo do odliczenie vat naliczonego od takiej faktury, gdy wiemy, że nie będzie ona skorygowana? A co w przypadku gdy wiemy, że otrzymamy korektę na prawidłowe opodatkowanie?

Odpowiedź: Nie, nie macie Państwo prawa do odliczenia podatku VAT ze wskazanej faktury.

Uzasadnienie: W art. 88 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., określone zostały faktury, które nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Do faktur takich należą faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze (zob. art. 88 ust. 3a pkt 7 u.p.t.u.). Wyłączenie to ma zastosowanie w części dotyczącej czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że na fakturach dokumentujących usługi, dla których podatnikami na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. (w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia) są nabywcy – nie wykazuje się kwot podatku VAT (zob. art. 106e ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 106e ust. 1 pkt 14 u.p.t.u.). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji nie jest dopuszczalne odliczenie podatku VAT z otrzymanej faktury.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że o obowiązku rozliczenia podatku VAT przez nabywcę na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. nie decyduje treść otrzymanej faktury (w tym wskazanie na niej wyrazów „odwrotne obciążenie”), lecz faktyczne okoliczności danego przypadku. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani do rozliczenia podatku VAT jako nabywca pomimo otrzymania faktury z podatkiem VAT wykazanym według stawki 23%.

Dlatego też nie ma większego znaczenia czy otrzymacie Państwo korektę na prawidłowe opodatkowanie czy nie. Okoliczność ta może mieć znaczenie jedynie przy ocenie jaka kwota stanowi u Państwa podstawę opodatkowania świadczenia usługi, dla której jesteście Państwo nabywcą, tj. czy należy ją przyjąć w wysokości netto czy brutto wynikającej z otrzymanej faktury (tym niemniej decydujące znaczenie w tej kwestii ma treść umowy zawartej z kontrahentem).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 14 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi