Otrzymanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko kwoty VAT

Pytanie: Spółka wystawiła dokument proforma do zamówienia, dla którego miała zostać uiszczona zaliczka. Ponieważ zaliczka dotyczyła towarów z załącznika nr 15 ustawy VAT, klient opłacając ją zastosował MPP. Wpłata zaliczki została na razie dokonana jedynie w wysokości kwoty VAT na konto VAT, bez uiszczenia kwoty netto zamówienia. Czy od takiej transakcji Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy w wysokości wpłaty zaliczki, która de facto jest jedynie wpłatą kwoty VAT?

Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku VAT traktując otrzymaną kwotę jako kwotę brutto.

Uzasadnienie: Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi skutkuje najczęściej powstaniem – w odniesieniu do otrzymanej kwoty - obowiązku podatkowego w VAT (art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Towarzyszy temu, co do zasady, obowiązek wystawienia tzw. faktury zaliczkowej (art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.) w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (zob. art. 106i ust. 2 u.p.t.u.).

Zwrócić należy uwagę, że w art. 19a ust. 8 u.p.t.u. mowa jest otrzymaniu całości lub części zapłaty, jak również o otrzymanej kwocie. Z określeń tych nie wynika, aby z punktu widzenia stosowania art. 19a ust. 8 u.p.t.u. istotne było czy otrzymywana jest kwota odpowiadająca kwocie netto czy kwocie VAT. Powoduje to, że otrzymywane kwoty dotyczące sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT zawsze należy traktować jako kwoty brutto.

Dotyczy to również sytuacji, gdy – tak jak ma się rzecz w przedstawionym stanie faktycznym – nabywca wpłacił z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jedynie kwotę odpowiadającą kwocie VAT. W konsekwencji mimo to w przedstawionej sytuacji spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku VAT traktując otrzymaną kwotę jako kwotę brutto.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 czerwca 2020 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi