Otrzymanie zaliczki dotyczącej usługi budowlanej rozliczanej przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia

Pytanie: Kiedy należy wykazać zaliczkę na usługę budowlaną rozliczaną w procedurze odwrotnego obciążenia? Zapłaciliśmy zaliczkę 29-06-2018 r, natomiast zaliczka wpłynęła na konto naszego klienta 02-07-2018. Kiedy prawidłowo powinniśmy naliczyć podatek należny w czerwcu czy lipcu?
Ale my jej nie otrzymaliśmy w czerwcu tylko wpłaciliśmy, klient otrzymał ją w lipcu.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy w części dotyczącej zaliczki powstał w dniu 2 lipca 2018 r. W konsekwencji w części tej jako nabywca usługi budowlanej jesteście Państwo obowiązani rozliczyć podatek należny w lipcu 2018 r.

Uzasadnienie: O tym kiedy podatnicy nabywający usługi budowlane są obowiązani rozliczać podatek VAT jako nabywcy (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.) decyduje moment powstania obowiązku podatkowego.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych, dla których podatnikami są nabywcy, powstaje, co do zasady, z chwilą wystawienia faktury przez podatnika świadczącego usługę (zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a u.p.t.u.). Jednakże w przypadkach takich zastosowanie ma również art. 19a ust. 8 u.p.t.u., który stanowi, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przepisy te mają zastosowanie również w przypadku rozliczania podatku VAT przez nabywców przepis ten ma odpowiednie zastosowanie. Przepisy te stosuje się przy tym bezpośrednio, a nie odpowiednio. Powoduje to, że u nabywców usług budowlanych obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u. powstaje z chwilą otrzymania całości lub części przez sprzedawcę.

A zatem w przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy w części dotyczącej zaliczki powstał w dniu 2 lipca 2018 r. W konsekwencji w części tej jako nabywca usługi budowlanej jesteście Państwo obowiązani rozliczyć podatek należny w lipcu 2018 r.

Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że Państwa rachunek bankowy został obciążony kwotą zaliczki w dniu 29 czerwca 2018 r. Istotny jest moment otrzymania zapłaty przez sprzedawcę, a nie moment obciążenia rachunku bankowego nabywcy.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 31 sierpnia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi