Otrzymanie zapłaty za pośrednictwem PayPala a zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzi sprzedaż za pośrednictwem portalu Etsy. Płatność za produkty wystawione na Etsy odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy to Paypal, drugi to tzw. Etsy Payments (jest to coś na wzór PayU z Allegro). Tak więc płatność wpływa na wirtualne konto na Etsy i stamtąd zbiorczo np. raz w miesiącu można zrobić przelew na konto bankowe w Polsce. Etsy udostępnia wyciąg transakcji z danymi kupującego, kwotą oraz przedmiotem sprzedaży. Sprzedający jest w stanie przyporządkować każdą transakcję do konkretnego przedmiotu i klienta. Czy płatność za pośrednictwem Paypal oraz Etsy Payments zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Odpowiedź: Tak, w zakresie w jakim osoba fizyczna, o której mowa, otrzymuje płatności za pośrednictwem wskazanych systemów płatności internetowych może mieć zastosowanie  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Uzasadnienie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej nazywanych osobami prywatnymi) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Istnieje jednak wiele zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) – dalej r.z.e.

Rozporządzenie to, między innymi, zwalnia z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Zwolnienie to wynika z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do r.z.e.

Zwolnienie to może mieć zastosowanie również w przypadku korzystania z systemów płatności on-line. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. (IPPP2/443-1242/14-2/RR), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 marca 2016 r. (ILPP2/4512-1-882/15-6/AD) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. (1462-IPPP2.4512.123.2017.2.IZ). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż "pozostawia po sobie ślad" w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku”.

Dotyczy to również otrzymywania płatności za pośrednictwem PayPal’a (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. - IPPP2/4512-695/15-2/KOM) czy Etsy Payments. A zatem w zakresie w jakim osoba fizyczna, o której mowa, otrzymuje płatności za pośrednictwem tych systemów płatności internetowych może mieć zastosowanie wskazane powyżej zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 24 sierpnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi