Pełne odliczenia VAT dotyczące samochodu ciężarowego posiadającego dwa rzędy siedzeń

Pytanie: Czy zakupiony samochód ciężarowy o masie do 3,5 tony, z dwoma rzędami siedzeń, dla 7 osób, z osobną skrzynią ładunkową z plandeką z przeznaczeniem do działalności gospodarczej powinniśmy zgłosić na VAT-26, jeżeli chcemy do podstawy odliczenia przyjmować całość podatku Vat z faktury?

Odpowiedź: Odliczenie w całości VAT z faktury zakupu wskazanego samochodu oraz z faktur dokumentujących dotyczące go wydatki wymaga między innymi zgłoszenia tego samochodu informacją VAT-26.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych pojazdy te dzielą sią na:

  1. pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
  2. pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.), co w istocie stanowi dodatkowy warunek dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących tych samochodów.

Do pojazdów uprawniających do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy należą przy tym:

  1. pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;
  2. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (czyli autobusy);
  3. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  4. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  5. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  6. pojazdy specjalne o przeznaczeniach: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych oraz żuraw samochodowy;
  7. pojazdy specjalne o przeznaczeniu pogrzebowym, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony;
  8. pojazdy specjalne o przeznaczeniu bankowóz typu A lub B, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Jak widać, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które posiadają dwa rzędy siedzeń, nie należą do wymienionych pojazdów samochodowych. W konsekwencji samochody takie należą do pozostałych pojazdów samochodowych. W związku z tym dokonywanie pełnych odliczeń z faktur dotyczących wskazanego samochodu (w tym z faktury jego zakupu) wymaga spełnienia wskazanych powyżej dla pozostałych pojazdów samochodowych warunków dokonywania pełnych odliczeń, w tym zgłoszenia go informacją VAT-26.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 24 października 2023 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi