Płatność z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności na rachunek faktora kontrahenta

Pytanie: Czy w ramach split payment możemy uregulować płatność za fakturę od dostawcy, gdzie jako konto bankowe wskazano konto firmy factoringowej w oparciu o umowę cesji wierzytelności pomiędzy dostawcą a firmą factoringową? Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej, dokonanie płatności/zapłaty za pojedynczą fakturę w ramach MPP do firmy factoringowej, zamiast do dostawcy w ww. przypadku spowoduje oprócz utraty ochrony z tytułu należytej staranności inne negatywne konsekwencje, np. karę lub obowiązek zwrotu VAT na rachunek VAT itp.?

Odpowiedź: Jest jak najbardziej możliwe, aby z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonać zapłaty za fakturę na rachunek bankowy firmy factoringowej, na którą wierzyciel (wystawca faktury) przeniósł wierzytelność.

Uzasadnienie: Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. określające tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą tego mechanizmu jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności mogą być dokonywane na rachunki bankowe podmiotów innych niż sprzedawcy. Wynika to z art. 108a ust. 5 u.p.t.u., z którego wynika, że w przypadkach takich podatnik, na rzecz którego dokonano płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. Nie ma zatem przeszkód, aby z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonać zapłaty za fakturę na rachunek bankowy firmy factoringowej, na którą wierzyciel (wystawca faktury) przeniósł wierzytelność.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 18 listopada 2019 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi