Podatnicy składający kwartalne deklaracje VAT-7K a obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

Pytanie: Osoba fizyczna wybrała metodę kasową rozliczania VAT. Czy postępuje prawidłowo wykazując VAT należny w miesiącu zapłaty lub 180 dnia od upływu terminu zapłaty, a podatek naliczony również w miesiącu uregulowania płatności lub dwóch następnych? Podatnik opłacił fakturę zakupu w styczniu, ale otrzymał ją fizycznie dopiero w lutym. Składa deklaracje Vat 7K, ale JPK co miesiąc.

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o wykazywanie podatku należnego, postępowanie podatnika jest prawidłowe. Natomiast wykazanie w pliku JPK_VAT podatku naliczonego do odliczenia nastąpić według mnie mogło dopiero w lutym. 

Uzasadnienie: Z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) – dalej o.p., wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT.

Pliki JPK_VAT muszą być wysyłane za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Dotyczy to również podatników rozliczających VAT za okresy kwartalne, a więc składających deklaracje VAT-7K.

Raczej nie ulega wątpliwości, że podatnicy tacy w ramach plików JPK_VAT za dany miesiąc uwzględniać powinni sprzedaż, dla której w danym miesiącu powstał obowiązek podatkowy. Dotyczy to również podatników rozliczających VAT metodą kasową, u których – jak stanowi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

W świetle powyższego osoba fizyczna, o której mowa, postępuje prawidłowo rozpoznając dla celów JPK_VAT podatek należny w miesiącu (otrzymania całości lub części zapłaty (w przypadku sprzedaży na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni) albo otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia dokonania sprzedaży (w przypadku pozostałej sprzedaży).

Nieco inaczej ma się według mnie rzecz, jeżeli chodzi o wykazywanie podlegających odliczeniu kwot podatku naliczonego. Skoro bowiem, co do zasady, podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczenia nie tylko w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia, ale również w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (zob. art. 86 ust. 11 u.p.t.u.), przyznać im według mnie również prawo do decydowania o miesiącu skorzystania z prawa do odliczenia w ramach kwartalnych okresów rozliczeniowych (w przypadku podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7K), z wyłączeniem miesięcy kwartalnych okresów rozliczeniowych, w których prawo do odliczenia jeszcze nie powstało.

Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji podatnik może wykazać kwotę podatku naliczonego do odliczenia w ramach dowolnego pliku JPK_VAT za miesiące od lutego do września (wrzesień to ostatni miesiąc III kwartału). Nie mógł natomiast wykazać kwoty tego podatku w ramach pliku JPK_VAT za styczeń, gdyż ze względu na otrzymanie faktury w lutym prawo do odliczenia podatku z tej faktury powstało dopiero w lutym (pomimo dokonania zapłaty w styczniu) (zob. art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 marca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi