Podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług menadżerskich

Pytanie: Czy podstawą do naliczania podatku VAT w kontrakcie menadżerskim jest kwota wynagrodzenia brutto z kontraktu czy netto? Czy osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy o VAT i kiedy należy zarejestrować się w urzędzie jako podatnik VAT.

Odpowiedź: Podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług na podstawie kontraktu menadżerskiego jest:

  • kwota netto wskazana w kontrakcie – jeżeli wynagrodzenie w kontrakcie menadżerskim zostało wskazane jako kwota netto (bez VAT),
  • kwota brutto wskazana w kontrakcie pomniejszona o kwotę podatku VAT – jeżeli wynagrodzenie w kontrakcie menadżerskim zostało wskazane jako kwota netto (z VAT).

Będąca z tego tytułu podatnikiem VAT osoba zatrudniona na podstawie takiego kontraktu może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (o ile wartość jej sprzedaży nie przekracza limitu 200.000 zł), a w konsekwencji być zwolniona z obowiązku rejestracji VAT.

Jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Z kolei art. 29a ust. 6 pkt 1 u.p.t.u. stanowi, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku VAT.

W świetle tych przepisów podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług na podstawie kontraktu menadżerskiego jest:

  • kwota netto wskazana w kontrakcie – jeżeli wynagrodzenie w kontrakcie menadżerskim zostało wskazane jako kwota netto (bez VAT),
  • kwota brutto wskazana w kontrakcie pomniejszona o kwotę podatku VAT – jeżeli wynagrodzenie w kontrakcie menadżerskim zostało wskazane jako kwota netto (z VAT).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że przepisy zwalniają od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie), jak również nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż w art. 113 ust. 13 u.p.t.u. wymienione zostały kategorie podatników, którzy nie mogą korzystać z tego zwolnienia. Podatnicy świadczący usługi zarządzania na podstawie kontraktów menadżerskich do podatników takich jednak nie należą (co potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 czerwca 2017 r. - 0115-KDIT1-1.4012.50.2017.1.IK). A zatem będąca z tego tytułu podatnikiem VAT osoba zatrudniona na podstawie takiego kontraktu może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (oczywiście, jeżeli wartość jej sprzedaży nie przekracza limitu 200.000 zł), a w konsekwencji być zwolniona z obowiązku rejestracji VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 sierpnia 2017 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi