Polski podatnik jako pierwszy z podatników uczestniczących w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

Pytanie: Nasza spółka PL sprzedaje wyroby firmie czeskiej, której wystawi fakturę. Transport będzie odbywał się bezpośrednio do Niemiec do niemieckiej firmy DE. Transport organizuje nasza Spółka PL na warunkach DAP Incoterms. Czy powyższa transakcja spełnia warunki transakcji trójstronnych? Jeśli tak, to czy nasza Spółka PL może rozpoznać WDT do Czech? Czy list przewozowy podstemplowany i podpisany przez niemiecką firmę może być potraktowany jako dokument potwierdzający dostawę WDT do Czech i dający prawo zastosowania stawki 0%VAT? Czy taką transakcję należy w jakiś inny sposób zaprezentować w deklaracjach VAT?

Odpowiedź: Tak, wskazana transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną. Dla polskiej spółki dokonywana dostawa towarów stanowi jednak „zwykłą” wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Uzasadnienie: Przepisy VAT wszystkich państw członkowskich przewidują uproszczoną procedurę opodatkowania tzw. wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (obowiązek określenia przez państwa członkowskie przepisów określających taką procedurę przewiduje art. 141 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.). W Polsce procedurę tę określają przepisy art. 135-138 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.,

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się - jak wynika z art. 135 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. - transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

  • trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
  • przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Warunki te – zakładając, że wszystkich trzech podatników biorących udział w transakcji, o której mowa, zarejestrowani są w swoich państwach jako podatnicy VAT UE – są w przedstawionej sytuacji spełnione. A zatem transakcja, o której mowa, stanowi wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną.

Dla polskiej spółki nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż beneficjentami uproszczonej procedury opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych są drudzy w kolejności podatnicy w nich uczestniczący (w przedstawionym stanie faktycznym jest to firma czeska). W związku z tym określone polskimi przepisami obowiązki ciążące na podatnikach uczestniczących w wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych rozliczanych procedurą uproszczoną obciążają przede wszystkich drugich w kolejności podatników w nich uczestniczący (zob. art. 136 oraz art. 138 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.). W mniejszym zakresie obowiązki ciążą również na trzecich w kolejności podatnikach uczestniczących w takich transakcjach (zob. art. 138 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.).

Żadne natomiast szczególne obowiązki polskie przepisy nie nakładają na pierwszych z podatników uczestniczących w wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych rozliczanych procedurą uproszczoną. W konsekwencji transakcja, o której mowa, stanowi dla spółki „zwykłą” wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w tym na zasadach ogólnych dostawa ta jest opodatkowana stawką 0% (w tym dokumentem potwierdzającym wywiezienie towarów z terytorium kraju i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju może być list przewozowy podstemplowany i podpisany przez niemiecką firmę), wykazywana w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (w poz. 21) oraz informacji podsumowującej VAT-UE (w szczególności w informacji tej nie należy zaznaczać kwadratu w kolumnie „d” części C).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 września 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi