Posiadanie koncesji a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski

Pytanie: Firma niemiecka nieposiadająca w Polsce siedziby, nie zarejestrowana w Polsce do VAT ale posiadająca polską koncesję na obrót m.in.biopaliwami chce polskiej sp. z o.o. będącej czynnym podatnikiem VAT sprzedawać na terenie Polski biopaliwa. Zdaniem firmy niemiecka, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikiem VAT byłaby spółka polska. Jednak czytając chociażby postanowienie NSA z 16.02.2015 r. (I FSK 2004/13) powstaje wątpliwość czy posiadanie przez niemieckiego kontrahenta polskiej koncesji oraz częstotliwośc transakcji nie wskazuje, że powinien on być w Polsce zarejestrowany do VAT i wystawiać faktury sprzedaży zawierające w/w podatek?Odpowiedź: W świetle wskazanego wyroku posiadanie przez niemiecką firmę polskiej koncesji na obrót biopaliwami oraz częstotliwość dokonywanych transakcji nie przesądza o posiadaniu przez niego na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Niekoniecznie firma ta jest zatem obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT w Polsce (i wystawiania faktur z polskim podatkiem VAT). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Nie wszyscy podatnicy wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce mają obowiązek rejestracji VAT. Obowiązku takiego nie mają, między innymi, podatnicy wskazani przepisami rozporządzenia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624) – dalej r.z.z.r., w tym podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie, między innymi, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (zob. § 1 pkt 1 r.z.z.r.).

W świetle powyższego o tym czy firma niemiecka, o której mowa, ma obowiązek rejestracji VAT w Polsce decyduje w pierwszej kolejności to czy posiada ona na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywać będzie dostaw biopaliw, przy czym – zważywszy brzmienie art. 11 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77/1 z 23 marca 2011 r. z późn. zm.) - przez stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć w omawianej miejsce, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić niemieckiej firmie dokonywanie dostaw biopaliw. Jeżeli spółka posiada tak rozumiane stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, jest ona obowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce i rozliczać VAT z tytułu dokonywanych dostaw biopaliw (w tym wystawiać faktury dokumentujące te dostawy z polskim podatkiem VAT). Jeżeli nie, najprawdopodobniej nie ma takiego obowiązku (podatek z tytułu dokonywanych przez tę firmę dostaw obowiązani będą rozliczać nabywcy).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że ze wskazanego w treści pytania wyroku NSA z dnia 16 lutego 2015 r. (I FSK 2004/13) nie wynika, aby posiadanie przez zagranicznego podatnika koncesji definitywnie przesądzało o posiadaniu przez niego na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Z wyroku tego wynika jedynie, że jest to jedna z okoliczności przemawiających za uznaniem, że takowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski zagraniczny podatnik posiada, lecz nie jest do okoliczność przesądzająca. Także częstotliwość dokonywania transakcji nie jest  - w świetle wskazanego wyroku – okolicznością przesądzającą za uznaniem, że zagraniczny podatnik posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

A zatem posiadanie przez niemiecką firmę polskiej koncesji na obrót biopaliwami oraz częstotliwość dokonywanych transakcji nie przesądza o posiadaniu przez niego na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Niekoniecznie firma ta jest zatem obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT w Polsce (i wystawiania faktur z polskim podatkiem VAT). Jest tak tylko, jeżeli z całokształtu okoliczności wynika, że niemiecka firma posiada na terytorium Polski miejsce, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić tej firmie dokonywanie dostaw biopaliw.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 czerwca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi