Postępowanie restrukturyzacyjne a obowiązek korekty przez dłużnika

Pytanie: Spółka od 10.07.2016 do 02.11.2016 r. znajdowała się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W tym czasie nie korygowała podatku VaT naliczonego w ramach ulgi na złe długi z faktur w których minął 150 dzień od terminu płatności. Z dniem 02.11.2016 r. postanowieniem Sądu został zatwierdzony układ z wierzycielami. Część długu została umorzona 30 i 40%, pozostała płatność została rozłożona na 48 i 60 rat płatnych w okresach miesięcznych od maja 2017 r. Czy Spółka w którymkolwiek z w/w momentów miała obowiązek korekty/zwiększenia Vat naliczonego? Jak postąpić z umorzoną częścią długu? Obecnie Spółka wykonuje postanowienie układ.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka nie była obowiązana do korekty odliczonych kwot podatku dotyczących wierzytelności, dla których termin płatności upłynął w lipcu 2016 r. oraz w kolejnych miesiącach aż do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu (z treści pytania nie wynika kiedy do doszło do uprawomocnienia się postanowieniu o zatwierdzeniu układu). W zakresie tym spółka nie ma również obowiązku dokonania korekty w związku z zakończeniem się postępowania restrukturyzacyjnego.

Uzasadnienie: Dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur, mogą być obowiązani do korekty odliczonej kwoty podatku. Obowiązek ten, co do zasady, ciąży na dłużnikach, jeżeli upłynie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (zob. art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

Jak jednak stanowi art. 89b ust. 1b u.p.t.u., przepisu art. 89b ust. 1 u.p.t.u. nie stosuje się w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1508) - dalej u.p.r., postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Jak jednocześnie stanowią art. 324 ust. 1 u.p.r., postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.

W świetle powyższego w przedstawionej sytuacji spółka nie była obowiązana do korekty odliczonych kwot podatku dotyczących wierzytelności, dla których termin płatności upłynął w lipcu 2016 r. oraz w kolejnych miesiącach aż do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu (z treści pytania nie wynika kiedy do doszło do uprawomocnienia się postanowieniu o zatwierdzeniu układu). W zakresie tym spółka nie ma również obowiązku dokonania korekty dotyczącej tych wierzytelności w związku z zakończeniem się postępowania restrukturyzacyjnego, gdyż z przepisów nie wynika, aby konieczność taka istniała.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 15 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi