Potrącenie kaucji gwarancyjnej a odliczenie VAT

Pytanie: Spółka płaci wykonawcy 95% wartości faktury, pozostałe 5% to roczne zabezpieczenie/gwarancja. Czy mamy prawo odliczyć całą kwotę vat z tej faktury?

Odpowiedź: Jeżeli tylko zakup udokumentowany przedmiotową fakturą służy wyłącznie działalności opodatkowanej spółki, spółka może odliczyć cały VAT z tej faktury. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że zatrzymanie części wynagrodzenia jako kaucji gwarancyjnej (zakładam, że taki charakter ma kwota, o której mowa), stanowi w istocie formę potrącenia. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2013 r. (ILPP5/443-106/13-2/KG). W interpretacji tej czytamy, że „w analizowanej sprawie na skutek potrącenia części wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej doszło do umorzenia części należności z wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zainteresowanego faktury. W takiej sytuacji, nie można uznać, że część należności wykazana na fakturze nie została przez Wnioskodawcę uregulowana - została ona bowiem umorzona. Skutek w postaci wygaśnięcia wierzytelności objętej potrąceniem wyklucza uznanie, że należność pozostaje nieuregulowana - wierzytelność taka na skutek umorzenia przestała istnieć, więc nie może pozostawać nieuregulowana”.

Powoduje to, że przedmiotowa faktura jest fakturą w całości uregulowaną (mimo zatrzymania kaucji) i nawet, gdyby spółka rozliczała VAT metodą kasową (gdzie warunkiem powstania prawa do odliczenia jest uregulowanie faktur – zob. art. 86 ust. 10e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), przysługiwałoby jej prawo do odliczenia całości VAT z tej faktury już teraz. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (IPPP1/443-288/14-4/EK), w której organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, że „należność na rzecz podwykonawców zostaje zapłacona w całości z dniem otrzymania przez nich kwoty wynagrodzenia, pomniejszonej o kwotę zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. W konsekwencji, Wnioskodawca nabywa prawo do odliczenia w całości podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym dokonał płatności tak uregulowanych faktur”.

Tym bardziej nie ma przeszkód, aby spółka odliczyła cały VAT z przedmiotowej faktury, jeżeli spółka rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych (gdy uregulowanie faktur nie stanowi warunku powstania prawa do odliczenia). A zatem jeżeli tylko zakup udokumentowany przedmiotową fakturą służy wyłącznie działalności opodatkowanej spółki (zob. art. 86 ust. 1 u.p.t.u.), spółka może odliczyć cały VAT z tej faktury. 

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 maja 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi