Powrót do statusu rolnika ryczałtowego

Pytanie: Rolnik zamierza powrócić do statusu rolnika ryczałtowego. Na dzień dokonania zmiany będzie w posiadaniu stada bydła mlecznego i mięsnego. Wszystkie sztuki pochodzą z własnej hodowli. Czy w tej sytuacji powstanie obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT?

Odpowiedź: Uważam, że korekta podatku odliczonego będzie w przedstawionej sytuacji konieczna. Przedmiotem korekty będzie podatek odliczony w związku z wytworzeniem (wyhodowaniem) bydła mięsnego oraz podatek odliczony w związku z wytworzeniem (wyhodowaniem) bydła mlecznego, w którego przypadku nie upłynęło 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym rozpoczęto wykorzystywaniem tego bydła do produkcji mleka.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. (a w konsekwencji ze statusu rolnika ryczałtowego), mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać z tego zwolnienia (a w konsekwencji stać się rolnikami ryczałtowymi).

Z wyborem tym wiąże się często obowiązek korekty części odliczonego podatku ze względu na zmianę prawa do odliczenia. Obowiązek ten wynika z art. 91 ust. 7 u.p.t.u., który przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów art. 91 ust. 1-6 u.p.t.u. w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. W konsekwencji czynny podatnik VAT wybierający korzystanie ze zwolnienia podmiotowego (a więc – w pewnym uproszczeniu – rezygnujący z VAT-u) jest obowiązany do korekty części odliczonego podatku VAT. Przedmiotem tej korekty jest:

  • część (przypadająca na pozostały okres korekty; okres ten, co do zasady, wynosi 5 lat; dłuższy, 10-letni okres korekty dotyczy nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów) podatku odliczonego dotyczącej towarów i usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie, tj. towarów i usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł (zob. art. 91 ust. 7a u.p.t.u.); korekta ta jest dokonywana po zakończeniu każdego kolejnego roku okresu korekty (w części przypadającej na dany rok),
  • całość podatku odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu pozostałych towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej, w których przypadku nie upłynie 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania (zob. art. 91 ust. 7c u.p.t.u.);
  • całość podatku odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu innych towarów i usług, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów (zob. art. 91 ust. 7d u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że według mnie bydło mleczne zaliczyć należy do pozostałych towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej, o których mowa w art. 91 ust. 7c u.p.t.u. Korekta podatku odliczonego w związku z ich wytworzeniem (wyhodowaniem) jest zatem konieczna, jeżeli nie upłynęło 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym rozpoczęto wykorzystywaniem tego bydła do produkcji mleka (co uznać według mnie należy za szczególny sposób wydania towarów do używania). W przeciwnym razie korekta podatku odliczonego w związku z wytworzeniem (wyhodowaniem) tego bydła nie jest konieczna.

Z kolei bydło mięsne należy według mnie uznać za inne towary, o których mowa w art. 91 ust. 7d u.p.t.u. W tym zakresie korekta podatku odliczonego w związku z wytworzeniem (wyhodowaniem) takiego bydła jest zatem konieczna bez względu na upływ jakiegokolwiek okresu.

Uważam zatem, że korekta podatku odliczonego będzie w przedstawionej sytuacji konieczna. Przedmiotem korekty będzie podatek odliczony w związku z wytworzeniem (wyhodowaniem) bydła mięsnego oraz podatek odliczony w związku z wytworzeniem (wyhodowaniem) bydła mlecznego, w którego przypadku nie upłynęło 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym rozpoczęto wykorzystywaniem tego bydła do produkcji mleka.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 lipca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi