Powstanie obowiązku podatkowego oraz kurs przeliczeniowy z tytułu importu usług

Pytanie: Spółka komandytowa otrzymała od kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę we Francji fakturę za opłatę członkowską za udział w programie D&R Partner Program, opłata członkowska obejmuje okres od 21-10-2016 do 20-10-2017 r. Faktura została wystawiona w dniu 19-10-2016 r., natomiast spółka dokonała zapłaty w dniu 31-10-2016 r. Kiedy powstanie obowiązek z tytułu importu usług oraz jaki kurs spóka powinna przyjąć do przeliczenia faktury dla celów podatku VAT?

Odpowiedź: Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstał w przedstawionej sytuacji w dniu 31 października 2016 r. (zakładając, że w tym dniu zagraniczny kontrahent otrzymał zapłatę dokonaną przez spółkę). Odpowiedź na pytanie o kurs przeliczeniowy zależy od przyjęcia jednego z dwóch istniejących stanowisk.

Uzasadnienie: W przeszłości istniały przepisy określające szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Obecnie przepisów takich nie ma, a w konsekwencji obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje z chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia nabywanej usługi. Najczęściej zatem obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje na zasadach ogólnych wynikających z przepisów art. 19a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., czyli:

  • z chwilą otrzymania przez zagranicznego usługodawcę całości lub części zapłaty – w zakresie w jakim zapłata taka otrzymywana jest przed wykonaniem usługi,
  • z chwilą wykonania usługi – w pozostałym zakresie.


Oznacza to, że obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstał w przedstawionej sytuacji w dniu 31 października 2016 r. (zakładając, że w tym dniu zagraniczny kontrahent otrzymał zapłatę dokonaną przez spółkę).

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące kursu przeliczeniowego właściwego do celów podatku VAT odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia stanowiska odnośnie stosowania art. 31a ust. 2 u.p.t.u. w przypadku faktur wystawianych przez podatników zagranicznych. W mojej ocenie przepis ten w przypadku faktur wystawianych przez podatników zagranicznych nie ma zastosowania (takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2014 r. - ILPP4/443-255/14-2/EWW, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015 r. – IPPP3/4512-230/15-2/MC czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2016 r. - IBPP1/4512-929/15/KJ), a w konsekwencji uważam, że kursem przeliczeniowym jest w omawianej sytuacji kurs średni waluty obcej ogłoszony przez NBP (względnie kurs wymiany opublikowany przez EBC) na dzień 30 października 2016 r. (na podstawie art. 31a ust. 1 u.p.t.u.).

W orzecznictwie sądów administracyjnych można się jednak spotkać z odmiennym stanowiskiem w tej kwestii (zob. przykładowo wyrok WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 19 marca 2015 r. - I SA/Po 1150/14). Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że kursem przeliczeniowym jest w omawianej sytuacji kurs średni waluty obcej ogłoszony przez NBP (względnie kurs wymiany opublikowany przez EBC) na dzień 18 października 2016 r. (na podstawie art. 31a ust. 2 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 18 stycznia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi