Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Pytanie: Na kiedy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy beztransakcyjnym przemieszczeniu (WNT) z Niemiec do Polski? Kontrahent wykonywał na terenie Niemiec dla nas usługę na powierzonym przez nas mu materiale. 1. Czy w dacie odbioru towaru od dostawcy? (my organizujemy transport)? 2. Czy w dacie faktycznego przyjazdu towaru do Polski (do naszego magazynu). 3. Czy 15 dnia następnego miesiąca po dacie dostawy czy odbioru? Dodam, że towar ten prawie natychmiast jest sprzedawany do innego Państwa członkowskiego więc w przypadku 3. WNT zostało by wykazane miesiąc wcześniej (w dacie sprzedaży) niż nabycie (dopiero w następnym miesiącu). Czy to byłoby prawidłowe?

Odpowiedź: Uważam, że obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przedstawionej sytuacji powstał w dacie wystawienia faktury przez Państwa jako podatnika niemieckiego na Państwa jako podatnika polskiego – jeżeli faktura taka została wystawiona) albo 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjazdu towaru do Państwa polskiego magazynu (w przeciwnym razie).

Uzasadnienie: W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (zob. art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów WNT, w tym WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 u.p.t.u. (przepis ten stanowi, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika).

Z przepisów nie wynika przy tym co należy rozumieć przez dokonanie dostawy towaru będącego przedmiotem WNT w przypadku WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 u.p.t.u. W mojej ocenie uznać należy, że przez dokonanie dostawy w przypadku tego rodzaju WNT uznać należy moment zakończenia przemieszczania towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju. Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstał:

  • w dacie wystawienia faktury przez Państwa jako podatnika niemieckiego na Państwa jako podatnika polskiego – jeżeli faktura taka została wystawiona (scenariusz ten może mieć miejsce, jeżeli przepisy niemieckie dopuszczają wystawianie takich faktur),
  • 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjazdu towaru do Państwa polskiego magazynu – w przeciwnym razie.

Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że przemieszczony z Niemiec do Polski towar zostanie bezpośrednio po przemieszczeniu do Polski sprzedany w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przepisy nie przewidują, aby okoliczność taka skutkowała przyspieszeniem powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 u.p.t.u.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi