Powstanie prawa do odliczenia z faktur za usługi wsparcia technicznego

Pytanie: Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT od wsparcia technicznego do oprogramowania CAD w momencie otrzymania faktury, która nie została uregulowana? Usługa będzie realizowana przez 12 miesięcy. Czy odliczenie podatku VAT przysługuje spółce na podstawie art.19a ust. 3? Fakturę otrzymujemy co roku.

Odpowiedź: Uważam, że nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego z faktury, o której mowa, przed jej uregulowaniem. Dopiero bowiem jej uregulowanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy, a w konsekwencji powstanie u Państwa prawa do odliczenia.

Uzasadnienie: Prawo do odliczania podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A zatem kluczowe z punktu widzenia odpowiedzi na przedstawione pytanie jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Mając to na uwadze wskazać pragnę, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje, co do zasady, z chwilą wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Jednakże jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że istotą świadczenia usługi wsparcia technicznego, o której mowa, jest istnienie wsparcia przez cały okres świadczenia tej usługi. Uważam w związku z tym, że do wykonania tej usługi dochodzi ostatniego dnia okresu jej świadczenia. Odpowiednie zastosowanie ma według mnie, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-595/15-2/AS), w której czytamy, że „moment wykonania usługi należy rozumieć, jako chwilę, w której wszystkie czynności składające się na daną usługę zostaną zrealizowane przez usługodawcę. Zatem w odniesieniu do usług wsparcia, serwisu i nadzoru, za moment ich wykonania w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy należy uznać dzień zakończenia okresu, na który została zawarta umowa, ponieważ okres obowiązywania umowy jest czasem, w którym Spółka ma obowiązek spełniania świadczeń na rzecz usługobiorcy”.

Ze względu na powyższe uważam, że nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego z faktury, o której mowa, przed jej uregulowaniem. Dopiero bowiem jej uregulowanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy (na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u.), a w konsekwencji powstanie u Państwa prawa do odliczenia.

Na zakończenie pragnę wskazać, że w mojej ocenie w przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania żaden z przepisów art. 19a ust. 3 u.p.t.u. Przepisy te dotyczą bowiem świadczenia usług, dla których w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Z treści pytania nie wynika, aby w omawianym stanie faktycznym miała miejsce taka sytuacja.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 lutego 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi