Powstanie prawa do odliczenia z faktury za licencję

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę w czerwcu tytułem Licencja na system dostępu do danych. Z dokumentacji wynika, że licencja została udzielona bezterminowo. Natomiast subskrypcja, możliwość korzystania z aktualizacji na okres: 01.07.2016 -30.06.2017. W jakim okresie powinniśmy odliczyć podatek VAT?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi udzielenia licencji.

Uzasadnienie: O tym kiedy podatnicy mogą skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dalej nazywanego prawem do odliczenia) decyduje moment powstania tego prawa - podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczenia w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia, względnie w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych (zob. art. 86 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Późniejsze odliczanie VAT jest możliwe tylko w drodze korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia (zob. art. 86 ust. 13 i 13a u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wskazać należy, że z przepisów art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u. u.p.t.u. wynika, że prawo do odliczenia powstaje, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury. Jednocześnie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług udzielania licencji powstaje obecnie na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 19a ust. 1-3 i 8 u.p.t.u. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. – IPPP1/443-635/13-2/AP), a więc:

  1. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) – w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi udzielenia licencji (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.),
  2. z chwilą wykonania usługi udzielenia licencji (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.).
    W świetle powyższego – jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2014 r. (IPPP2/443-552/14-4/MM) – „w przypadku usług udzielania licencji czasowych momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie koniec okresu, na który licencja będzie udzielona chyba, że przed końcem okresu uregulowano należność z tytułu jej wykonania. W przypadku usług udzielania licencji bezterminowych momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie moment udzielenia licencji chyba, że przed tym momentem uregulowano należność z tytułu jej wykonania”.

W świetle powyższego prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury powstało:

  • w miesiącu jej otrzymania – jeżeli przed otrzymaniem przez Państwa faktury sprzedawca otrzymał zapłatę lub udzielona została licencja,
  • w miesiącu otrzymania zapłaty – jeżeli faktura została otrzymana przez Państwa przed otrzymaniem zapłaty przez sprzedawcę oraz przed udzieleniem Państwu licencji (tj. przed dniem, od którego licencja Państwu przysługuje), a przed udzieleniem licencji sprzedawca otrzymał od Państwa zapłatę,
  • w miesiącu udzielenia Państwu licencji – jeżeli faktura została otrzymana przez Państwa przed otrzymaniem zapłaty przez sprzedawcę oraz przed udzieleniem Państwu licencji, a licencja została Państwu udzielona przed otrzymaniem przez sprzedawcę zapłaty.

Na udzieloną odpowiedź bez wpływu przy tym, co do zasady, pozostaje okoliczność, że udzieleniu licencji towarzyszyło nabycie możliwości korzystania z aktualizacji przez rok. Okoliczność ta miałaby znaczenie tylko, gdyby za możliwość tą było określone odrębne wynagrodzenie.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 2 sierpnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi