Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania kosztów ochrony obiektu

Pytanie: Spółka refakturuje usługi ochrony obiektu - fakturę za ochronę za grudzień otrzymała na początku stycznia 2018 r. (VAT naliczony będzie odliczony w deklaracji za styczeń 2018 r.). Spółka wystawiła refakturę za ochronę za grudzień 2017 r. z datą grudzień 31.12.2017 r. Czy obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu tej faktury powstanie w deklaracji za grudzień 2017 r., pomimo wpływu faktury na podstawie której jest wystawiana w styczniu 2018 r.?

Odpowiedź: Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia (odsprzedaży) usługi ochrony powstał w spółce w dniu wystawienia faktury (refaktury), tj. w dniu 31 grudnia 2017 r. Podatek wynikający z tej faktury (refaktury) spółka jest zatem obowiązana uwzględnić w deklaracji VAT-7 za grudzień 2017 r. (zakładając, że spółka składa miesięczne deklaracje VAT-7).

Uzasadnienie: Odpowiedź na pytanie rozpocząć należy od wyjaśnienia tego czym jest refakturowanie. Otóż refakturowanie jest to - jak się przyjmuje – fakturowanie odsprzedaży usług bez doliczania marży. Do odsprzedaży usług dochodzi zaś w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., a więc gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zakładam, że pytanie dotyczy takiej właśnie sytuacji.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że o tym, kiedy dokonywane przez podatników czynności podlegające opodatkowaniu wywołują skutki w podatku VAT decyduje, co do zasady, moment powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie przepisy u.p.t.u., nie przewidują szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego przy tzw. refakturowaniu. Powoduje to, że obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży towarów i usług dokumentowanych refakturami powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych towarów i usług (zob. wyrok NSA w wyroku z 25 października 2012 r. - I FSK 65/12).

Jednocześnie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług ochrony i mienia powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności (zob. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 u.p.t.u.). W przedstawionej sytuacji – jak wynika z treści pytania – faktura dokumentująca świadczenie (odsprzedaż) usługi ochrony została wystawiona w dniu 31 grudnia 2017 r. A zatem w tym właśnie dniu powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia (odsprzedaży) tej usługi przez spółkę. Podatek wynikający z tej faktury (refaktury) spółka jest zatem obowiązana uwzględnić w deklaracji VAT-7 za grudzień 2017 r. (zakładając, że spółka składa miesięczne deklaracje VAT-7).

Jest tak pomimo, że fakturę dokumentującej nabycie odsprzedawanej usługi spółka otrzymała dopiero w styczniu 2018 r. Nie jest to okoliczność wpływająca w jakikolwiek sposób na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia (odsprzedaży) tej usługi przez spółkę.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 15 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi