Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług biurowych

Pytanie: Spółka z o.o. wystawia z góry faktury kwartalne za świadczone usługi biurowe, tj. w pierwszym miesiącu kwartału, którego dana faktura dotyczy. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy świadczone przez spółkę usługi są usługami stałej obsługi biurowej.

Uzasadnienie: Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przewidują szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług stałej obsługi biurowej. Obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż upływ terminu płatności (zob. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret piąte w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 u.p.t.u.).

Natomiast w przypadku świadczenia usług biurowych niemających charakteru usług stałej obsługi biurowej obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, a więc:

  • z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – w zakresie w jakim zapłata taka otrzymywana jest przed wykonaniem usługi (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.),
  • z chwilą wykonania usługi – w pozostałym zakresie (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.).

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od tego czy świadczone przez spółkę usługi są usługami stałej obsługi biurowej. Jeżeli tak, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury (zakładając, że jest ona wystawiana przed upływem terminu płatności). W przeciwnym razie obowiązek podatkowy powstaje:

  • z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – w zakresie w jakim zapłata taka otrzymywana jest przed końcem kwartału (uznawanego w przedstawionej sytuacji za moment wykonania usługi – zob. art. 19 ust. 3a zdanie pierwsze u.p.t.u.),
  • w ostatnim dniu danego kwartału – w pozostałym zakresie.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 lutego 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi