Prawo do odliczenia a przerejestrowanie nabytego samochodu

Pytanie: Kiedy można odliczyć VAT  przy zakupie samochodu wcześniej już zarejestrowanego.?Faktura jest z listopada 2017 r., a przerejestrowano samochód w grudniu 2017 r.?

Odpowiedź: Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup wskazanego samochodu powstało w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) jej otrzymania (zakładając, że przedmiotowy samochód zostały wydany nabywcy przed otrzymaniem przez nabywcę faktury), a więc – o ile faktura została przez nabywcę otrzymana w miesiącu jej wystawienia – w listopadzie 2017 r. Podatek naliczony z tej faktury nabywca składający miesięczne deklaracje VAT-7 mógł odliczyć w ramach deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r., grudzień 2017 r. lub styczeń 2018 r., zaś po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. – w drodze korekty deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r.

Uzasadnienie: O tym kiedy podatnicy mogą skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dalej nazywanego prawem do odliczenia) decyduje moment powstania tego prawa - podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczenia w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia, względnie w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych (zob. art. 86 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Późniejsze odliczanie VAT jest możliwe tylko w drodze korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia (zob. art. 86 ust. 13 i 13a u.p.t.u.), przy czym odliczenie podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia jest możliwe nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku (w przypadku art. 86 ust. 13 u.p.t.u.) lub końca roku (w przypadku art. 86 ust. 13a u.p.t.u.), w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Mając to na uwadze wyjaśnić należy, że prawo do odliczania podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.). Dotyczy to również faktur dokumentujących zakupy samochodów.

Na powstawanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów nie wpływa przy tym moment ich rejestracji/przerejestrowania. Prowadzi to do wniosku, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup wskazanego samochodu powstało w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) jej otrzymania (zakładając, że przedmiotowy samochód zostały wydany nabywcy przed otrzymaniem przez nabywcę faktury), a więc – o ile faktura została przez nabywcę otrzymana w miesiącu jej wystawienia – w listopadzie 2017 r. Podatek naliczony z tej faktury nabywca składający miesięczne deklaracje VAT-7 mógł odliczyć w ramach deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r., grudzień 2017 r. lub styczeń 2018 r., zaś po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. – w drodze korekty deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 marca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi