Prawo do odliczenia w stosunku do zakupów dokonanych w okresie wykreślenia z rejestru podatników VAT

Pytanie: Spółka z o.o. nie składała deklaracji Vat za kwartały 2017 r. US wykreślił firmę w X 2017 r. Złożono deklaracje za 3 kwartały z czynnym żalem i wnioskiem o przywrócenie do rejestru czynnych podatników Vat. Uzasadniła trudną sytuacją, życiową, zdrowotną i finansową. Czy za czwarty kwartał może złożyć deklarację z wykazanym podatkiem naliczonym i należnym, czy tylko należnym i może dokonać korekty w przypadku przywrócenia? Czy złożenie deklaracji Vat za czwarty kwartał w którym nastąpiło wykreślenie z podatkiem naliczonym w przypadku odmowy przywrócenia spowoduje sankcje skarbowe i KKS?

Odpowiedź: Dopóki naczelnik urzędu skarbowego nie przywróci rejestracji spółki, o której mowa, jako podatnika lub spółka nie zarejestruje się ponownie jako podatnik VAT (składając nowe zgłoszenie rejestracyjne), w składanych deklaracjach VAT (np. w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2017 r.) spółka nie może wykazywać kwot podatku naliczonego. Nie wyklucza to jednak dokonania takich odliczeń po przywróceniu rejestracji spółki jako podatnika VAT czynnego lub ponownej rejestracji spółki jako takiego podatnika.

Uzasadnienie: Obowiązek oraz zasady składania deklaracji VAT określają przepisy art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Z przepisów tych w żadnym razie nie wynika zakaz składania deklaracji VAT przez podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT. W konsekwencji podatnicy niezarejestrowani jako podatnicy VAT (w tym w związku z wykreśleniem ich przez naczelnika urzędu skarbowego) jak najbardziej mogą składać deklaracje VAT.

Wskazać jednak należy, że art. 88 ust. 4 u.p.t.u. stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyłączaniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 u.p.t.u.). W konsekwencji dopóki naczelnik urzędu skarbowego nie przywróci rejestracji spółki, o której mowa, jako podatnika lub spółka nie zarejestruje się ponownie jako podatnik VAT (składając nowe zgłoszenie rejestracyjne), w składanych deklaracjach VAT (np. w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2017 r.) spółka nie może wykazywać kwot podatku naliczonego. Nie wyklucza to jednak dokonania takich odliczeń po przywróceniu rejestracji spółki jako podatnika VAT czynnego lub ponownej rejestracji spółki jako takiego podatnika (podobnie jak ma się rzecz w przypadku podatników dokonujących zakupów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przed zarejestrowaniem się jako podatnicy VAT czynni).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że dopóki spółka, o której mowa, ponownie nie zostanie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (czy to poprzez przywrócenie rejestracji, czy to poprzez nową rejestrację), wykazywanie w składanych deklaracjach VAT-7/VAT-7K kwot podatku naliczonego stanowić będzie naruszenie przepisów. Spółce grozi w związku z tym nałożenie na nią dodatkowego zobowiązania podatkowego (na podstawie przepisów art. 112b u.p.t.u.), zaś osobom odpowiedzialnym za składanie deklaracji VAT-7/VAT-7K o takiej treści – pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej za podawanie nieprawdy w deklaracjach VAT – zob. art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2226).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 3 lutego 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi