Preproporcja a import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Pytanie: Czy przy obliczaniu preproporcji uwzględnia sie import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów?

Odpowiedź: Nie, przy obliczaniu preproporcji metodą opartą o dane finansowe nie uwzględnia się (w tym w obrocie z działalności gospodarczej) wartości importu usług oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Uzasadnienie: Z początkiem 2016 r. dodane zostały przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Przepisy te określają zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Odliczenia takie dokonywane są z uwzględnieniem tzw. preproporcji lub prewspółczynnika.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że nie obowiązuje jeden sposób określania prewspółczynnika. Podatnicy obowiązani do stosowania nowych przepisów obowiązani są przyjąć taki sposób określenia prewspółczynnika, który najbardziej będzie odpowiadał specyfice wykonywanej przez nich działalności oraz dokonywanych przez nich nabyć (zob. art. 86 ust. 2a u.p.t.u.).

Metoda oparta o dane finansowe jest tylko jedną z możliwych metod określania prewspółczynnika. W przypadku wyboru tej metody prewspółczynnik jest określany jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza (zob. art. 86 ust. 2c pkt 3 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w przypadku stosowania tej metody określania prewspółczynnika podatnicy nie powinni uwzględniać wartości importu usług oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie generują bowiem obrotu podatników (odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie wyjaśnienia organów podatkowych dotyczących obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 u.p.t.u., np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2013 r. - ILPP4/443-81/13-2/EWW; czytamy w niej, że „transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów oraz importu usług (Transakcje Zakupu Opodatkowane przez Nabywcę) nie powinny być uwzględniane przez Zainteresowanego przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy”), jak również nie skutkują powstawaniem u podatników przychodów z innej działalności niż działalność gospodarcza.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 lutego 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi