Przyjęcie zapłaty w gotówce za fakturę oznaczoną wyrazami “mechanizm podzielonej płatności”

Pytanie: Jakie konsekwencje będzie miało przyjęcie zapłaty w formie gotówki powyżej 15 tys. zł od podatnika VAT. Sprzedajemy towary wymienione w załączniku 15 do ustawy o VAT i na fakturze jest adnotacja o mechanizmie podzielonej płatności. Chodzi mi o konsekwencje dla przyjmującego czyli sprzedawcy. Jakie przepisy to regulują?

Odpowiedź: Przepisy nie określają żadnych konsekwencji u sprzedawców, którzy przyjmują płatności dokonywane przez nabywców z naruszeniem obowiązku ich dokonania z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Uzasadnienie: Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (zob. dodany art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Towarzyszyło temu, między innymi, wprowadzenie obowiązku oznaczania niektórych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18a u.p.t.u.), jak również obowiązek przyjmowania płatności kwot wynikających z takich faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (zob. art. 108a ust. 1b u.p.t.u.).

Ten ostatni obowiązek należy przy tym według mnie rozumieć nie tyle jako zakaz przyjmowania płatności bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, co jako gotowość do przyjmowania płatności z zastosowaniem tego mechanizmu. W konsekwencji uważam, że jeżeli mimo istnienia obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nabywca zdecyduje się na dokonanie płatności bez zastosowania tego mechanizmu (np. w gotówce), podatnik może taką zapłatę przyjąć.

Nie będą w takim przypadku ciążyć na podatniku żadne szczególne obowiązku. W szczególności nie grożą mu z tego tytułu żadne sankcje, gdyż ustawodawca nie przewidział sankcji nakładanych na sprzedawców, którzy otrzymali płatność bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (o ile wystawili fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 18 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi