Rabat pośredni otrzymany od zagranicznego kontrahenta a VAT

Pytanie: Otrzymaliśmy bezposrednio od producenta (kontrahent z po za UE) rabat (premię) na zakupione produkty tego producenta, z pominieciem dystrybutorów od których dokonywalismy zakupów towarów tego producenta. Zakupów towarów tego producenta dokonywaliśmy od dostawców krajowych, którzy wystawiali nam na ten towar faktury vat. Jest to tzw. rabat pośredni udzielany uczestnikom dalszych faz obrotu i został udokumentowany notą uznaniową. Czy otrzymanie takieg rabatu rodzi jakieś skutki podatkowe w podatku VAT? 

Odpowiedź: Uważam, że otrzymanie wskazanego rabatu pośredniego nie rodzi żadnych konsekwencji w podatku VAT. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że premie pieniężne otrzymywane z tytułu wartości dokonanych zakupów (zakładam, że taki charakter ma właśnie otrzymana przez Państwa kwota) stanowią rodzaj rabatu. Orzekł tak NSA w uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r. (I FPS 2/12) stwierdzając, że „wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat (…) zmniejszający podstawę opodatkowania”.

W przedstawionej sytuacji premię pieniężną otrzymaliście Państwo nie od podmiotów, od których nabywaliście Państwo towary, lecz bezpośrednio od producenta. Jest to zatem tzw. rabat pośredni. Przyjmuje się, że w tego typu sytuacjach przyznawane rabaty obniżają podstawę opodatkowania oraz – jeżeli wystąpił - podatek należny podatników przyznających te rabaty (zob. przykładowo wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 października 1996 r. w sprawie C-317/94 czy z dnia 15 października 2002 r. w sprawie C-427/98) bez konieczności wystawiania faktury korygującej (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. – I FSK 1653/07).

Konsekwentnie należy uznać, że bez otrzymania faktury korygującej do obniżenia podatku odliczonego w tego typu sytuacjach obowiązani są podatnicy otrzymujący rabaty, w tym rabaty udzielane w formie przyznania premii pieniężnej. Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2013 r. (IBPP1/443-218/13/ES), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 r. (IPTPP2/443-461/13-4/JS) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. (IPPP1/4512-260/15-2/AS). W ostatniej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że rabat pośredni udzielony Wnioskodawcy zostanie udokumentowany notą księgową wystawioną przez Producenta. Wysokość obrotów uprawniających do otrzymania rabatu ustalona jest przez Wnioskodawcę i Producenta na podstawie wartości zakupów produktów dokonanych w hurtowniach współpracujących z Producentem. W konsekwencji Producent będzie posiadał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, i tym samym Wnioskodawca, otrzymując od Producenta notę dokumentującą wartość udzielonego rabatu winien obniżyć swój podatek VAT naliczony o kwoty VAT wynikające z otrzymanej noty księgowej”.

Należy jednak zauważyć, że z treści pytania nie wynika, aby w przedstawionej sytuacji nota uznaniowa zawierała podatek VAT, zwłaszcza polski podatek VAT. Dodatkowo zapewne nota ta jest wystawiona w walucie obcej, zaś dokonywane zakupy były – jak zakładam – dokonywane w złotych. W tej sytuacji zastosowanie się do wskazanego powyżej stanowiska odnośnie rozliczania rabatów pośrednich przez nabywców jest niemożliwe.

Uważam zatem, że w przedstawionym stanie faktycznym nie macie Państwo obowiązku rozliczania na gruncie VAT otrzymanej premii jako rabatu. Z treści pytania nie wynikają również informacje pozwalające uznać, że przedmiotowa kwota stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Państwa usługi. Dlatego też uważam, że otrzymanie tej premii pieniężnej nie wywołało dla Państwa żadnych skutków na gruncie VAT (jej otrzymania nie musicie Państwo moim zdaniem dla celów VAT rozliczać).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 9 października 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi