Rabaty towarowe a VAT

Pytanie: Firma nasza zgodnie z polityką sprzedaży proponuje klientom dodatkowy rabat towarowy uzależniony od osiagnietego obrotu. Każdy klient będzie mial ustaloną kwotę za którą będzie mógł pobrać nasze produkty jako rabat towarowy. Jak powinna firma rozliczyć Vat należny?

Odpowiedź:Odpowiedź na pytanie zależy od tego do jakiej z dwóch istniejących grup rodzajów towarowych należy rabat towarowy przyznawany przez firmę. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia VAT rabaty towarowe podzielić można na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą rabaty towarowe, które rozliczane są jako sprzedaż większej ilości towarów po obniżonej cenie (np. zamiast 1.000 sztuk towaru po 10 zł netto sztuka sprzedawane jest 1.000 sztuk towaru po cenie 9 zł netto sztuka oraz 10 sztuk innego towaru po cenie 100 zł netto). W przypadkach takich dochodzi nie dochodzi do udzielania „zwykłych” rabatów. Nie dochodzi w przypadkach takich do podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów. Odpowiednie zastosowanie na gruncie obecnych przepisów ma w tym zakresie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r. (IPPP2/443-648/10-2/IG), w której czytamy, że „biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanej sytuacji dochodzi do prawnie dopuszczalnego opustu – obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego) (…) i kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu”.

Do drugiej grupy należą rabaty towarowe, które rozliczane są jako sprzedaż tej samej ilości towarów po niezmienionej cenie, a dodatkowo umożliwienie bezpłatnego odebrania innych towarów (np. zakup 1.000 sztuk towaru po cenie 10 zł netto sztuka uprawnia nabywcę do bezpłatnego otrzymania towarów o łącznej wartości 1.000 zł netto). W przypadkach takich bezpłatne przekazywanie towarów podlega najczęściej opodatkowaniu jako nieodpłatne dostawy towarów (na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), których podstawą opodatkowania jest cena nabycia przekazywanych nieodpłatnie towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt ich wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (zob. art. 29a ust. 2 u.p.t.u.).

Wyjątek od powyższe zasady dotyczy nieodpłatnie przekazywanych towarów, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (zob. art. 7 ust. 2 u.p.t.u.), jak również nieodpłatnie przekazywanych towarów mających status prezentów o małej wartości lub próbek (zob. art. 7 ust. 3, 4 i 7 u.p.t.u.). W zakresie tym w przypadku drugiej ze wskazanych grup rabatów towarowych nie dochodzi do opodatkowania podatkiem VAT.

Oczywiście korzystniejsze podatkowo są rabaty towarowe należące do pierwszej z wymienionych grup. Z tego względu doradzałbym, aby właśnie tego rodzaju rabaty towarowe były przyznawane przez Państwa firmę.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 22 czerwca 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi