Refaktura usługi, której nabycie stanowiło import usług

Pytanie: Czy refaktura usługi nabytej w ramach importu usług ( zakup od firmy niemieckiej - podatnika VAT UE) przez polskiego podatnika posiadającego NIP UE na rzecz innego polskiego podatnika będzie opodatkowana w Polsce stawką 23%. Usługa polega na zakupie dostępu do sygnału udostępnionego w internecie (usługi telematyki). Usługa jest refakturowana, ponieważ odbiór sygnału odbywa się na sprzęcie będącym własnością podatnika i wykorzystywana jest na potrzeby podatnika na którego wystawiana jest refaktura.

Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji faktura (refaktura) powinna zostać wystawiona z podatkiem VAT obliczonym według stawki 23%.

Uzasadnienie: Odpowiedź na pytanie rozpocząć należy od wyjaśnienia tego czym jest refakturowanie. Otóż refakturowanie jest to - jak się przyjmuje – fakturowanie odsprzedaży usług bez doliczania marży. Do odsprzedaży usług dochodzi zaś w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), a więc gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Taka właśnie sytuacja ma miejsce – jak zakładam – ma miejsce przedstawionym stanie faktycznym.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że zasadą jest, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 u.p.t.u.). Zasada ta obowiązuje również przy świadczeniu na rzecz podatników usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie z treści pytania nie wynika, aby w przedstawionej sytuacji miał miejsce jeden z określonych przepisami wyjątków od tej zasady.

Powoduje to, że miejsce świadczenia (odsprzedaży) przedmiotowej usługi znajduje się w przedstawionej sytuacji na terytorium kraju, a więc jej świadczenie (odsprzedaż) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce według właściwej dla niej stawki 23%. W konsekwencji faktura (refaktura) dokumentująca jej świadczenie powinna być wystawiona z tą właśnie stawką. Okoliczność, że przedmiotem świadczenia (odsprzedaży) jest usługa, której nabycie stanowiło import usług, nie ma na to żadnego wpływu.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 marca 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi