Refakturowanie na zagraniczną spółkę kosztu zakupu domeny internetowej

Pytanie: Spółka z o.o. posiada udziały w spółce ukraińskiej, poniosła koszty na zakup domeny internetowej, które zamierza refakturować na spółkę ukraińską. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na refakturze, jak wykazać w deklaracjach VAT?

Odpowiedź: Najprawdopodobniej w przedstawionej sytuacji spółka z o.o. powinna wystawić fakturę (refakturę) bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT i wykazać ją w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Uzasadnienie: Odpowiedź na pytanie rozpocząć należy od wyjaśnienia tego czym jest refakturowanie. Otóż refakturowanie jest to - jak się przyjmuje – fakturowanie odsprzedaży usług bez doliczania marży. Do odsprzedaży usług dochodzi zaś w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., a więc gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zakładam, że pytanie dotyczy takiej właśnie sytuacji (inaczej bowiem refakturowanie nie byłoby prawidłową formą obciążenia kosztami, o których mowa), tj. spółka z o.o. odsprzedaje spółce ukraińskiej prawa lub część praw do nabytej domeny internetowej.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że zasadą jest, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 u.p.t.u.). Zasada ta obowiązuje również przy świadczeniu na rzecz podatników usług sprzedaży (w tym odsprzedaży) praw do domen internetowych (w tym części tych praw).

Prowadzi to do wniosku, że miejsce świadczenia (odsprzedaży) usługi, o której mowa, znajduje się na terytorium Ukrainy (z treści pytania nie wynika bowiem, aby miał zastosowanie art. 28b ust. 2 u.p.t.u. stanowiący, że w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej). Oznacza to, że świadczenie (odsprzedaż) tej usługi spółka z o.o. powinna udokumentować fakturą (refakturą) bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.) i wykazać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 4 marca 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi