Refundacja kosztów nabycia przez pracownika okularów a VAT

Pytanie: Czy dofinansowanie okularów dla pracowników produkcyjnych można uznać za nieodpłatne świadczenie? Firma refunduje do kwoty 200 zł zakup okularów przez pracowników produkcyjnych. Zdecydowała się na taką refundację ze względu na fakt, że podczas pracy na produkcji ich prywatne okulary szybciej się zużywają. Pracownik przynosi fakturę na swoje imię i nazwisko, pracodawca nie prosi o orzeczenie lekarskie, wierzy pracownikowi na słowo. Od 200 zł pobiera podatek i nalicza składki ZUS, w związku z czym netto dla pracownika jest mniejsze. Czy kwota takiego dofinansowania będzie wymagała naliczenia podatku VAT z tyt nieodpłatnego świadczenia?

Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do opodatkowania podatkiem VAT, w szczególności nie ma konieczności naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w szczególności odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Pieniądze nie są również towarami w rozumieniu VAT (art. 2 pkt 6 u.p.t.u.), a w konsekwencji ich przekazanie nie stanowi dostaw towarów. Przekazywanie pieniędzy nie stanowi również świadczenia usługi w rozumieniu VAT. W konsekwencji przekazywanie pieniędzy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (pieniądze mogą jedynie stanowić wynagrodzenie za czynności podlegające opodatkowaniu).

Dotyczy to również takich przypadków jak omawiany, tj. gdy pracownicy otrzymuję refundację poniesionych kosztów zakupu okularów. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2012 r. (ILPP4/443-696/11-7/ISN), w której czytamy, że „prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany będzie pracownik, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT”. A zatem w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do opodatkowania podatkiem VAT, w szczególności nie ma konieczności naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 października 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi