Rejestracja pojazdu samochodowego niezgłoszonego informacją VAT

Pytanie: Spółka sprowadziła w lipcu z Francji uszkodzony samochód typu furgon z zamiarem przeznaczenia go do odsprzedaży. Nie złożyła VAT-23. W październiku dokonała rejestracji samochodu ale nadal utrzymuje, że jest on towarem handlowym.
Czy w takiej sytuacji spółki powinna zapłacić VAT od WNT środka transportu z należnymi odsetkami licząc od 14 dnia po dacie faktury?
Czy w takiej sytuacji termin na złożenie dokumentu VAT-23 liczony jest od daty podjęcia decyzji o rejestracji i dopiero jeżeli od daty decyzji minęło 14 dni powinna złożyć czynny żal?

Odpowiedź: W świetle wyjaśnień organów podatkowych w przedstawionej sytuacji spółka obowiązana jest:

  • wpłacić do urzędu skarbowego podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu wraz z odsetkami,
  • skorygować plik JPK_VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu, w celu uwzględnienia w tej deklaracji (w polach K_35 części ewidencyjnej oraz P_35 części deklaracyjnej) wpłaconego do urzędu skarbowego podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu,
  • złożenia dotyczącej tego samochodu informacji VAT-23.

Uzasadnienie: Jak wynika z art. 103 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć nowych środków transportu lub innych środków transportu, które mają zostać przez tych podatników zarejestrowane na terytorium kraju (względnie które nie podlegają rejestracji, a mają być użytkowane na terytorium kraju) obowiązani są do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadkach takich między innymi podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację VAT-23 (zob. art. 103 ust. 5 u.p.t.u.).

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika przy tym, że obowiązki te ciążą również na podatnikach, którzy pierwotnie ich nie wypełnili zakładając, że środki transportu będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie będą przez nich rejestrowane (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 września 2018 r. – 0112-KDIL1-3.4012.488.2018.1.KM, z dnia 2 grudnia 2019 r. – 0114-KDIP1-2.4012.581.2019.1.MC oraz z dnia 29 stycznia 2021 r. – 0112-KDIL1-3.4012.1.2021.1.MR). A zatem w świetle wyjaśnień organów podatkowych w przedstawionej sytuacji spółka obowiązana jest:

  • wpłacić do urzędu skarbowego podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu wraz z odsetkami,
  • skorygować plik JPK_VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu, w celu uwzględnienia w tej deklaracji (w polach K_35 części ewidencyjnej oraz P_35 części deklaracyjnej) wpłaconego do urzędu skarbowego podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu,
  • złożenia dotyczącej tego samochodu informacji VAT-23.

Wskazać jednocześnie pragnę, że przepisy w istocie nie określają terminu złożenia informacji VAT-23, a w konsekwencji nie istnieje możliwość naruszenia terminu złożenia takiej informacji. W związku z tym nie ma w przedstawionej sytuacji potrzeby dokonywania zawiadomienia w ramach czynnego żalu celem wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie informacji VAT-23 w terminie.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 października 2023 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi