Rezygnacja z rozliczenia otrzymanej faktury korygującej zmniejszającej

Pytanie: Spółka w styczniu br. otrzymała faktury korygujące zmniejszające cenę nabytej jak i opłaconej we wcześniejszych okresach energii elektrycznej w wyniku czego ujęła je w poczet podatku naliczonego. Pomimo upływu zawartego w fakturach terminu do zwrotu nadpłaconej przez spółkę ceny, wystawca nie wypłacił zafakturowanych przez siebie kwot. Spółka ustaliła, że kwoty te nie zostaną już wypłacone z uwagi na złą kondycję finansową wystawcy, która prawdopodobnie doprowadzi do jego upadłości. Powstała więc sytuacja, w której na bazie otrzymanych dokumentów spółka zobowiązana była do zmniejszenia podatku naliczonego, jednakże faktycznie zapłacony podatek naliczony pozostanie na tym samym poziomie. Czy na gruncie ustawy o VAT istnieje możliwość nieuwzględnienia w ramach podatku naliczonego doręczonych spółce korekt?

Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji nie jest możliwe, aby w zgodzie z przepisami spółka nie uwzględniła w rozliczeniach VAT wskazanych korekt.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u. (czyli fakturę korygującą zmniejszającą do faktury, na której wykazany został podatek VAT), jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Obowiązki wynikające ze wskazanych przepisów mają charakter bezwzględny, tj. nie istnieją przypadki, w których przypadku w razie wystąpienia przesłanek ich zastosowania, podatnicy nie mieliby wypełnienia określonych nimi obowiązków. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji nie jest możliwe, aby w zgodzie z przepisami spółka nie uwzględniła w rozliczeniach VAT wskazanych korekt.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 20 czerwca 2020 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi