Rozliczanie faktur korygujących dokumentujących skonto

Pytanie: Firma transportowa wystawia faktury dla kontrahentów polskich. Zgodnie z zapisem z umowy kontrahent, jeżeli zapłaci wcześniej mamy obowiązek skorygować faktura pierwotną. Jaką datę wpisać jako datę obowiązku podatkowego w systemie (data ta drukuje się nam na rejestrze), jeżeli korekta na minus jest z dnia 21.04.2015 r., natomiast potwierdzona przez kontrahenta jest 02.05.2015 r.? Czy powinniśmy możemy pomniejszyć VAT kwietniowy, jeżeli nie złożyliśmy deklaracji przed wpływam potwierdzonej korekty?

Odpowiedź: Data otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, data potwierdzenia przez kontrahenta faktury korygującej czy otrzymania przez firmę takiego potwierdzenia nie mają wpływu na datę rozliczania faktur korygujących dokumentujących rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonta). Faktury te należy rozliczać – jeżeli przyjąć stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe odnośnie rozliczania faktur korygujących niewymagających potwierdzenia ich otrzymania – w dacie ich wystawienia. Z tą też datą należy je ewidencjonować dla celów VAT, co w przedstawionej przykładowej sytuacji oznacza ujęcie w dacie 21 kwietnia 2015 r. (i uwzględnienie faktury korygującej przy składaniu deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r.). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia rozliczania przez sprzedawców faktury korygujące podzielić można na kilka grup. Jedną z takich grup stanowią faktury korygujące, których rozliczenie wymaga posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Do grupy tej należą faktury korygujące spełniające łącznie trzy następujące warunki:

  1. faktura korygująca wystawiona została w jednym z przypadków spośród wymienionych w art. 29a ust. 10 pkt 1-3  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. (a więc w związku z udzieleniem po dokonaniu sprzedaży opustu lub obniżki ceny, w związku ze zwrotem towaru lub opakowania albo w związku ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło) albo w związku z wykazaniem na fakturze przez pomyłkę kwoty podatku wyższej od należnej,
  2. na korygowanej fakturze wykazany został podatek (warunek ten jest zawsze spełniony w przypadku faktur korygujących wystawianych w związku z wykazaniem na fakturze przez pomyłkę kwoty podatku wyższej od należnej),
  3. nie ma zastosowania żadne z wyłączeń obowiązku posiadania otrzymania faktury korygującej (wyłączenia te określa art. 29a ust. 14 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wskazać należy, że do faktur korygujących wystawionych w przypadkach, których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 u.p.t.u., nie należą przy tym moim zdaniem faktury korygujące wystawiane w związku z przyznaniem obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (czyli wystawiane w związku z przyznaniem skonta). Za wnioskiem takim przemawia zestawienie art. 29a ust. 7 pkt 1 i 2 oraz art. 29a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u., jak również fakt, że faktury korygujące dokumentujące udzielenie skonta wyodrębnione są jako odrębny rodzaj faktur korygujących (zob. art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.). Powoduje to, że faktury korygujące wystawiane w związku z przyznawaniem obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonta) nie należą do faktur korygujących, których rozliczenie wymaga posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Co istotne, potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2014 r. (IPTPP2/443-208/14-4/JN) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 września 2014 r. (ILPP2/443-708/14-2/MR). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „ponieważ przepis art. 29a ust. 13 ustawy nie odwołuje się do art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy, dla obniżenia kwoty podstawy opodatkowania i podatku nie jest konieczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Pogląd ten jest również uzasadniony z tego względu, że uzyskanie prawa do skonta jest uzależnione od dokonania zapłaty w terminie zastrzeżonym dla skonta. Otrzymanie zapłaty (udokumentowane) jest dowodem ziszczenia się przesłanki do skonta, co umożliwia zarówno nabywcy jak i Spółce określenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego. Jest też podstawą do wystawienia faktury korygującej, skoro kwota odpowiadająca wartości skonta przestaje stanowić podstawę opodatkowania. Uzyskiwanie potwierdzenia doręczenia faktury korygującej nie jest w związku z tym konieczne”. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że „rozliczenie faktury korygującej z tytułu obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego, w przypadku dokonania przez nabywcę zapłaty w terminie uprawniającym do skonta, nie jest uwarunkowane uzyskaniem potwierdzenia doręczenia faktury korygującej nabywcy”.

Powoduje to, że data otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, data potwierdzenia przez kontrahenta faktury korygującej czy otrzymania przez firmę takiego potwierdzenia nie mają wpływu na datę rozliczania faktur korygujących dokumentujących rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonta). Faktury te należy rozliczać – jeżeli przyjąć stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe odnośnie rozliczania faktur korygujących niewymagających potwierdzenia ich otrzymania – w dacie ich wystawienia. Z tą też datą należy je ewidencjonować dla celów VAT, co w przedstawionej przykładowej sytuacji oznacza ujęcie w dacie 21 kwietnia 2015 r. (i uwzględnienie faktury korygującej przy składaniu deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 28 maja 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi