Rozliczenie duplikatu faktury korygującej

Pytanie: Nabywca w lutym 2018 r. odebrał duplikat faktury korygującej zmniejszającej (data wystawienia duplikatu 01.02.2018). Faktura korekta in minus była wystawiona 06.11.2017, ale w ogóle nie była w posiadaniu nabywcy. Ponadto podatnik nie posiadał faktury pierwotnej, do której była wystawiona faktura korygująca oraz dalej duplikat. Duplikat faktury pierwotnej został wystawiony na wniosek nabywcy z datą 23.03.2018 i w tym dniu został przez niego odebrany. W którym miesiącu należy wprowadzić do rejestru zakupów przedmiotową korektę (duplikat) oraz fakturę pierwotną (duplikat)?

Odpowiedź: Jeżeli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z prawa do odliczenia w marcu 2018 r., otrzymany duplikat faktury pierwotnej powinien ująć w ewidencji VAT (w rejestrze zakupów) za ten właśnie miesiąc. W takim przypadku również w ewidencji VAT za marzec 2018 r. podatnik powinien ująć duplikat faktury korygującej.

Uzasadnienie: Duplikat ten ma taką samą moc jak faktura, która została pierwotnie wystawiona. Na podstawie otrzymywanych duplikatów faktur podatnicy mogą zatem odliczać podatek naliczony (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012 r. - IBPP3/443-225/12/KG). 

Z punktu widzenia powstania prawa do odliczenia możliwe są w takim przypadku dwa scenariusze (z założeniem, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy już powstał). Pierwszy z nich ma miejsce, jeżeli egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy uległ zniszczeniu lub zaginął, zanim został otrzymany przez nabywcę. W takich przypadkach otrzymanie duplikatu wywołuje takie same skutki jak otrzymanie faktury pierwotnej. Najczęściej skutkuje powstaniem prawa do odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. – ILPP2/4512-1-243/15-4/JK).

Inaczej rzecz się ma, jeżeli egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy ulegnie zniszczeniu lub zaginie już po otrzymaniu przez nabywcę. W takich przypadkach otrzymanie duplikatu nie wpływa na okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia, którym pozostaje okres rozliczeniowy otrzymania przez nabywcę pierwotnego egzemplarza faktury (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2016 r. – 1061-IPTPP1.4512.434.2016.1.MW).

W przedstawionej sytuacji ma miejsce pierwszy ze wskazanych scenariuszy. W konsekwencji podatek naliczony z otrzymanego duplikatu faktury pierwotnej podatnik może odliczyć najwcześniej w marcu 2018 r. Jeżeli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z prawa do odliczenia w tym właśnie miesiącu (zastrzeżenie to jest konieczne, gdyż na podstawie art. 86 ust. 11 u.p.t.u. z prawa do odliczenia może skorzystać również w dwóch kolejnych miesiącach), otrzymany duplikat faktury pierwotnej powinien ująć w ewidencji VAT (w rejestrze zakupów) za marzec 2018 r.

W takim przypadku również w ewidencji VAT za marzec 2018 r. podatnik powinien ująć duplikat faktury korygującej. Z art. 86 ust. 19a u.p.t.u. wynika bowiem, że jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego na skutek otrzymania faktury korygującej zmniejszającej uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 marca 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi