Rozliczenie faktury “in minus” dotyczącej eksportu towarów

Pytanie: W lipcu 2017 roku dokonaliśmy eksportu towarów do Nowej Zelandii, klient otrzymał towar nie zgody z zamówieniem ale próbował go sprzedać. Niestety sprzedał tylko część towaru, pozostałą część chce sprzedać po obniżonej wartości. Aktualnie żąda od nas faktury korygującej na zmianę ceny. Kiedy należy wykazać w VAT fakturę korygującą dokumentującą otrzymanie rabatu przez klienta w 2017 r. Czy na bieżąco w miesiącu wystawienia faktury korygującej w 2018 r.?

Odpowiedź: W świetle stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe wskazaną fakturę korygującą należy rozliczyć w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona.

Uzasadnienie: Faktury korygujące "in minus" rozliczane są, co do zasady, zgodnie z art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Przepisy te mają jednak zastosowanie tylko do faktur korygujących wystawianych do faktur z wykazanym podatkiem VAT (zob. art. 29a ust. 13 u.p.t.u.), jak również nie mają zastosowania, między innymi, w przypadku eksportu towarów (zob. art. 29a ust. 15 pkt 1 u.p.t.u.). Przepisy te nie mają zatem zastosowania w przedstawionej sytuacji.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że istnieją wątpliwości co do tego kiedy powinny być rozliczane faktury korygujące "in minus", do których nie mają zastosowania przepisy art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u. W grę wchodzi uznanie, że faktury takie rozliczane powinny być przez sprzedawców w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym:

  • okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty (pierwsze stanowisko),
  • okres rozliczeniowy, w którym wystawiona została faktura korygująca (drugie stanowisko).

Organy podatkowe reprezentują najczęściej drugie z tych stanowisk (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2011 r., ILPP4/443-551/11-5/ISN, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r. - IPPP3/443-158/14-2/KT czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 marca 2017 r. - 2461-IBPP2.4512.994.2016.2.ICz). W mojej jednak ocenie prawidłowe jest pierwsze z nich. Podstawę opodatkowania obniżają bowiem nie faktury korygujące, lecz określone zdarzenia (faktury korygujące jedynie te zdarzenia dokumentują). Jednocześnie z orzecznictwa wynika, że zasadą jest rozliczanie faktur korygujących w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny. W konsekwencji – skoro nie ma przepisu tak stanowiącego – nie ma powodu, aby uznawać, że dla określenia okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć fakturę korygującą, decydujące znaczenie ma data wystawienia faktury korygującej.

Uważam w związku z tym, że przedmiotową fakturę korygującą należy rozliczyć w okresie rozliczeniowym przyznania rabatu (co stanowi przyczynę korekty). Natomiast w świetle stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowych fakturę tę należy rozliczyć w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 1 września 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi