Rozliczenie faktury korygującej obniżającej wystawianej ze względu na błąd istniejący od początku

Pytanie: Jak prawidłowo ująć w deklaracji VAT fakturę korygującą "in minus" w przypadku błędu pierwotnego (w jakim okresie)? Czy spółka musi posiadać potwierdzenie otrzymania korekty czy bez niej może skorygować okres w którym została ujęta pierwotna faktura? Do jakiego terminu wstecz spółka powinna cofnąć z korektami faktur VAT in minus - w związku z rozpatrzoną pozytywnie reklamacją klienta?


Odpowiedź: Przedmiotową fakturę korygującą (zakładając, że jest to faktura zmniejszająca kwotę podatku należnego) spółka może rozliczyć pod warunkiem uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Rozliczenie to powinno zostać dokonane na bieżąco, tj. poprzez uwzględnienie faktury korygującej w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy jej otrzymania przed nabywcę, o ile przed upływem terminu do złożenia tej deklaracji uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W przypadku późniejszego uzyskania takiego potwierdzenia, przedmiotową fakturę korygującą spółka powinna uwzględnić w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy uzyskania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 u.p.t.u. (a więc gdy podstawa opodatkowania ulega obniżeniu o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów lub obniżek cen, o wartość zwróconych towarów lub opakowań oraz o zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło), obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ten, co w omawianej sytuacji istotne, stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (zob. art. 29a ust. 14 u.p.t.u.). Taki właśnie przypadek – jak zakładam – ma miejsce w przedstawionej sytuacji. Oznacza to, że warunkiem rozliczenia przez spółkę przedmiotowej faktury korygującej jest uzyskanie od nabywcy potwierdzenia jej otrzymania (zakładając, że nie ma zastosowania żaden z określonych w art. 29a ust. 15 u.p.t.u. przepisów wyłączających ten obowiązek).

Oznacza to również, że rozliczenie przez spółkę tej faktury korygującej następuje na bieżąco, a nie wstecz. Nie ma zatem potrzeby korygowania deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której ujęta została korygowana faktura.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że w świetle przepisów art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u. „wyjściowym” dla sprzedawców okresem rozliczeniowym, w którym winni oni rozliczać faktury korygujące "in minus", jest okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury (nie zaś data wystawienia faktury korygującej lub data uzyskania potwierdzenia jej otrzymania). Natomiast w razie nieuzyskania od nabywcy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za ten okres właściwym dla rozliczenia okresem rozliczeniowym jest okres rozliczeniowy uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 października 2013 r. - IPTPP4/443-591/13-2/OS czy wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r. - I FSK 1613/14).

A zatem przedmiotową fakturę korygującą spółka powinna uwzględnić w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy jej otrzymania przed nabywcę, o ile przed upływem terminu do złożenia tej deklaracji uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. W przypadku późniejszego uzyskania takiego potwierdzenia, przedmiotową fakturę korygującą spółka powinna uwzględnić w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy uzyskania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 31 sierpnia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi