Rozliczenie faktury korygującej zaliczkę

Pytanie: Jak należy wykazać fakturę korygującą zaliczkę w deklaracji? Fakturę wystawiono 10.10.2016 r., otrzymaliśmy zwrot podpisanej przez prezesa spółki korekty w dniu 22.12.2016 r., ale bez wpisanej daty otrzymania. W której deklaracji powinna być wykazana korekta - w 11/2016 czy w 12/2016? Faktury wysłano listem zwykłym.

Odpowiedź: W celu ustalenia w jakiej deklaracji VAT-7 należy ująć przedmiotową fakturę korygującą należy podjąć próbę uzyskania od przedstawicieli nabywcy informacji (choćby ustnej) o dacie jej otrzymania.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 u.p.t.u. (a więc gdy podstawa opodatkowania ulega obniżeniu o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów lub obniżek cen, o wartość zwróconych towarów lub opakowań oraz o zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło), obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (zob. art. 29a ust. 14 u.p.t.u.).

Z przytoczonych przepisów wynika, że "wyjściowym" dla sprzedawców okresem rozliczeniowym, w którym winni oni rozliczać faktury korygujące "in minus", jest okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury (nie zaś data wystawienia faktury korygującej lub data uzyskania potwierdzenia jej otrzymania). Natomiast w razie nieuzyskania od nabywcy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za ten okres właściwym dla rozliczenia okresem rozliczeniowym jest okres rozliczeniowy uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 października 2013 r. - IPTPP4/443-591/13-2/OS czy wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r. - I FSK 1613/14).

W świetle tych przepisów odpowiedź na pytanie zależy od tego czy przedmiotowa faktura korygująca została przez nabywcę (spółkę) otrzymana w październiku lub listopadzie 2016 r. czy w grudniu 2016 r. W przypadku otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w październiku lub listopadzie 2016 r., właściwą do rozliczenia przez Państwa tej faktury korygującej deklaracją VAT-7 jest deklaracja VAT-7 za listopad 2016 r. W przeciwnym razie właściwa jest to deklaracja VAT-7 za grudzień 2016 r.

W celu ustalenia powyższego powinniście Państwo podjąć próbę uzyskania od przedstawicieli nabywcy informacji (choćby ustnej) o dacie otrzymania faktury korygującej. Jeżeli się to nie uda, pozostaje Państwu założenia, że ma miejsce jeden z tych scenariuszy (przepisy VAT nie przewidują bowiem domniemania w tym zakresie).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 31 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi