Rozliczenie faktury korygującej zmniejszającej do faktury ze stawką NP

Pytanie: Wystawiona została faktura korygująca błąd zmniejszająca podstawę opodatkowania do faktury dokumentującej usługę niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce (ze stawką NP). Kiedy należu uwzględnić korektę w deklaracji VAT, a kiedy w informacji podsumowującej, jeśli faktura korygująca zmniejszająca podstawę opodatkowania została wystawiona w czerwcu, a dotyczy sprzedaży za styczeń?

Odpowiedź: Uważam, że – zakładając, iż błąd będący przyczyną korekty istniał od samego początku, a więc został popełniony w styczniu - przedmiotową fakturę korygującą należy ująć w drodze korekty deklaracji VAT-7 złożonej ze styczeń (względnie deklaracji VAT-7K za I kwartał). Natomiast zdaniem organów podatkowych tę fakturę korygującą należy ująć w drodze korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec (względnie w deklaracji VAT-7K za II kwartał). Niezależnie od przyjętego stanowiska, w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej (a precyzyjniej – w związku ze stwierdzeniem błędu w złożonej informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń) konieczne jest w przedstawionej sytuacji złożenie korekty VAT-UEK za styczeń.

Uzasadnienie: Faktury korygujące "in minus" rozliczane są, co do zasady, zgodnie z art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Przepisy te mają jednak zastosowanie tylko do faktur korygujących wystawianych do faktur z wykazanym podatkiem VAT (zob. art. 29a ust. 13 u.p.t.u.), jak również nie mają zastosowania, między innymi, w przypadku świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju (zob. art. 29a ust. 15 pkt 2 u.p.t.u.). Przepisy te nie mają zatem zastosowania w przedstawionej sytuacji.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że istnieją wątpliwości co do tego kiedy powinny być rozliczane faktury korygujące "in minus", do których nie mają zastosowania przepisy art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u. W grę wchodzi uznanie, że faktury takie rozliczane powinny być przez sprzedawców w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym:

  • okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty (pierwsze stanowisko),
  • okres rozliczeniowy, w którym wystawiona została faktura korygująca (drugie stanowisko).

Organy podatkowe reprezentują najczęściej drugie z tych stanowisk (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2011 r., ILPP4/443-551/11-5/ISN, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r. - IPPP3/443-158/14-2/KT czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 marca 2017 r. - 2461-IBPP2.4512.994.2016.2.ICz). Natomiast w mojej ocenie prawidłowe jest pierwsze z nich. Podstawę opodatkowania obniżają bowiem nie faktury korygujące, lecz określone zdarzenia (faktury korygujące jedynie te zdarzenia dokumentują). Jednocześnie z orzecznictwa wynika, że zasadą jest rozliczanie faktur korygujących w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 25 listopada 2011 r. - I FSK 50/11 czy wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2012 r. - I FSK 850/11). W konsekwencji – skoro nie ma przepisu tak stanowiącego – nie ma powodu, aby uznawać, że dla określenia okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć fakturę korygującą, decydujące znaczenie ma data wystawienia faktury korygującej.

Wskazać jednocześnie pragnę, że art. 101 u.p.t.u. stanowi, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. A zatem błędy w złożonych informacjach podsumowujących VAT-UE (w tym wynikające z błędów popełnionych przy wystawianiu faktur) są zawsze uwzględniane wstecznie (poprzez składanie korekty VAT-UEK za miesiąc popełnienia błędu).

W świetle powyższego uważam, że – zakładając, iż błąd będący przyczyną korekty istniał od samego początku, a więc został popełniony w styczniu - przedmiotową fakturę korygującą należy ująć w drodze korekty deklaracji VAT-7 złożonej ze styczeń (względnie deklaracji VAT-7K za I kwartał). Natomiast zdaniem organów podatkowych tę fakturę korygującą należy ująć w drodze korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec (względnie w deklaracji VAT-7K za II kwartał). Niezależnie od przyjętego stanowiska, w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej (a precyzyjniej – w związku ze stwierdzeniem błędu w złożonej informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń) konieczne jest w przedstawionej sytuacji złożenie korekty VAT-UEK za styczeń.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 września 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi