Rozliczenie faktury otrzymanej od niemieckiego podatnika za udział w seminarium

Pytanie: Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od podatnika niemieckiego za uczestnictwo w seminarium? Otrzymalismy od podatnika niemieckiego fakturę za udział w seminarium w dniach 08.06-10.03.2015 r. Jest to szkolenie dla kadry zarządzającej połączone z ćwiczeniami (warsztatami praktycznymi). Faktura została wystawiona w dniu 19.03.2015 r. z niemieckim podatkiem Vat. Jak powinniśmy potraktować tę usługę? Czy jest to import usług? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (data faktury, czy wykonania usługi)? Z którego dnia przyjąć kurs Eur do przeliczenia?

Odpowiedź: Skutki w podatku VAT zależą w przedstawionej sytuacji od tego, gdzie odbyło się seminarium. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 3 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Mając na uwadze powyższe wskazać pragnę, że miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy edukacyjne świadczonych na rzecz podatnika jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają (zob. art. 28g ust. 1 u.p.t.u.). Miejsce świadczenia pozostałych usług edukacyjnych na rzecz podatników ustala się natomiast na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u.

Jak jednocześnie stanowi art. 32 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L, Nr 77, s. 1 z późn. zm.) – dalej r.w.u., usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej. Z kolei z art. 32 ust. 2 lit. c r.w.u. wynika, że do praw takich należą, między innymi, prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie o wystąpienie importu usług zależy od tego, gdzie odbyło się seminarium, o którym mowa. Jeżeli – co wydaje się bardziej prawdopodobnej - odbyło się ono poza granicami Polski (np. w Niemczech), miejsce świadczenia usługi uczestnictwa (wstępu) w tym seminarium znajduje się poza terytorium Polski, a w konsekwencji nabycie tej usługi nie stanowi dla Państwa importu usług. Nabycia tego nie trzeba zatem w żaden sposób rozliczać dla celów VAT.

Tylko jeżeli przedmiotowe seminarium odbyło się w Polsce, nabycie usługi uczestnictwa (wstępu) w tym nim stanowiło dla Państwa import usług (zakładając, że niemiecki podatnik, od którego ta usługa została nabyta, nie ma na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). Obowiązek podatkowy z tytułu tego importu usług powstał w dacie otrzymania zapłaty przez podatnika niemieckiego (jeżeli zapłata ta została przez niego otrzymana przed dniem zakończenia seminarium – zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.) lub w dacie zakończenia seminarium, czyli wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Jako kurs przeliczeniowy dla celów VAT należy w takim przypadku zastosować kurs średni waluty obcej (tj. euro) w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień powstania obowiązku podatkowego, względnie kurs wymiany ogłoszony przez Europejski Bank Centralny w tym dniu (zob. art. 31a ust. 1 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 marca 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi