Rozliczenie importu usług

Pytanie: Podmiot z Turcji wystawił fakturę za usługę selekcji towaru wykonaną w Turcji, ze stawką VAT jako transakcja krajowa. Według dostawcy usługa w Turcji podlega pod VAT. Nie jesteśmy zarejestrowani do VAT w Turcji, czy taką fakturę rozpoznajemy w polskiej deklaracji VAT jako import usług? Co będzie podstawą opodatkowania? Czy poprawne będzie jeśli do faktury wystawimy notę korygującą na brakujący numer VAT na fakturze i czy powinien być z przedrostkiem PL, gdyż nie możemy uzyskać uzupełnienia na fakturze. Czy jeśli nota nie zostanie odesłana podpisana, zaksięgowana faktura jest poprawnym dokumentem z punktu VAT?

Odpowiedź: Nabycie wskazanej usługi jesteście Państwo obowiązani rozliczyć w Polsce jako import usług, który na zasadach ogólnych należy wykazać w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Jest tak mimo, że najprawdopodobniej świadczenie tej usługi podlega również opodatkowaniu podatkiem VAT w Turcji.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki te są w przedstawionej sytuacji spełnione, gdyż nabyliście Państwo (czyli podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) od podatnika zagranicznego (tj. nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski) usługę, której – na gruncie polskich przepisów – miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej; zakładam, że nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania art. 28b ust. 2 u.p.t.u. stanowiący, iż w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

A zatem nabycie wskazanej usługi jesteście Państwo obowiązani rozliczyć w Polsce jako import usług, który na zasadach ogólnych należy wykazać w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Jest tak mimo, że najprawdopodobniej świadczenie tej usługi podlega również opodatkowaniu podatkiem VAT w Turcji. Przepisy VAT państw członkowskich oraz niebędących państwami członkowskimi nie są bowiem wzajemnie dostosowane, a w konsekwencji dość często się zdarza, że ta sama usługa podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem VAT w jednym z państw członkowskich (w myśl przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz w państwie niebędącym państwem członkowskim (w myśl przepisów tego państwa).

Podstawą opodatkowania z tytułu importu usług, o którym mowa, jest przy tym wszystko, co stanowi zapłatę, którą turecki kontrahent otrzymał lub ma otrzymać (zob. art. 29a ust. 1 u.p.t.u.). Jeśli zatem ma on od Państwa otrzymać kwotę zawierają turecki podatek VAT, podstawę opodatkowania importu usług stanowi kwota uwzględniające ten podatek (kwota brutto). W konsekwencji polski podatek VAT będzie musiał zostać przez Państwa naliczony – w ramach importu usług – od kwoty zawierającej turecki podatek VAT.

Z punktu widzenia polskich przepisów jest przy tym bez znaczenia czy brakujący numer VAT na otrzymanej fakturze zostanie (przez tureckiego kontrahenta lub przez Państwa) uzupełniony. Nie ma również większego znaczenia czy uzupełnienie to nastąpi poprzez wskazanie tego numeru z przedrostkiem PL czy bez tego przedrostka (chociaż – zważywszy, że przedmiotowa transakcja nie ma charakteru wewnątrzwspólnotowego – bardziej właściwe jest wskazanie numeru bez przedrostka PL). Nie ma także znaczenia czy wystawiona w tym celu przez Państwa nota korygująca zostanie przez tureckiego kontrahenta odesłana. Żadne z tych okoliczności nie wpływają bowiem ani na obowiązek rozpoznania przez Państwa importu usług, o którym mowa, ani na zasady jego opodatkowania.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi