Rozliczenie importu usługi transportowej

Pytanie: Jak wykazać i jaką stawką opodatkować import usług na trasie Szwajcaria - Polska? Usługę świadczyła na naszą rzecz firma transportowa szwajcarska.


Odpowiedź: Import usługi, o której mowa, jest opodatkowany stawką 0% (jeżeli spełnione są warunki zastosowania stawki 0% do usługi transportu międzynarodowego) albo stawką 23% (w przeciwnym wypadku). W pierwszym wypadku import usług należy wykazać tylko w poz. 27, w drugim zaś – w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki wystąpienia importu usług są w przedstawionej sytuacji spełnione, tj. Państwo jako polski podatnik (czyli podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyliście usługę transportu towarów, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej), od szwajcarskiej firmy, która – jak zakładam – nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. 

Oznacza to, że wskazany zakup przedmiotowej usługi stanowi dla Państwa import usług, który:

  1. jest opodatkowany przewidzianą dla usług transportu międzynarodowego stawką 0% (zob. art. 83 ust. 1 pkt 23 u.p.t.u.) – jeżeli dysponujecie Państwo dokumentami wskazanymi w art. 83 ust. 5 pkt 1 oraz – jeżeli transport dotyczył towarów importowanych – pkt 2 u.p.t.u.; wówczas import usługi, o której mowa, należy wykazać tylko w poz. 27 deklaracji VAT-7/VAT-7K,
  2. jest opodatkowany stawką podstawową 23% – w przeciwnym razie; wówczas import usługi, o której mowa, należy wykazać w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 3 marca 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi